Belgische staatsprijs Ned. letterkunde

Gerard Walschap bekroond

De jury, bestaande uit Fernand Toussaint van Boelaere, Stijn Streuvels, pastoor Joris Eeckhout, Firmin van Hecke en Achilles Mussche, heeft met vier tegen één stem den driejaarlijkschen Belgischen Staatsprijs voor Nederlandsche letteren toegekend aan den roman Trouwen van Gerard Walschap.

De strijd ging vooral tusschen Boerenpsalm van Felix Timmermans en het werk van Walschap.

De prijs bedraagt 10.000 francs.

* * *

 

De toekenning van den Belgischen Staatsprijs aan Gerard Walschap zal ongetwijfeld in breeden kring voldoening wekken, zoowel in België als ook in Nederland. Walschap geldt niet ten onrechte als een der begaafdste vertegenwoordigers van den Vlaamschen roman; zijn stijl vereenigt een uiterst exacte beknoptheid van expressie met een scherpen kijk op de menschelijke eigenschappen, die gewoonlijk door de oppervlakte der conventie verborgen worden. Dat Walschap in zijn werken een voorkeur toont voor het pathologische, is onmiskenbaar; maar de wijze, waarop hij zijn personages analyseert, is tevens een bewijs van den afstand, dien hij tot zijn onderwerpen genomen heeft.

Ik noem van Walschaps prozawerken het uitstekende ‘Adelaïde’, gevolgd door de minder superieure ‘Eric’ en ‘Carla’. Daarop volgde ‘Trouwen’, inmiddels overtroffen door ‘Celibaat’, zeker Walschaps meesterwerk. Onlangs verscheen een nieuwe roman, ‘Een Mensch van Goeden Wil’, waarop ik zeer binnenkort in het Zondagsblad zal terugkomen.

M.t.B.