De paden van Hofwyck

Huygens' zomerresidentie, en wat er van over is
De mensch beheerscht de natuur

Weet het gros der Hagenaars, en zelfs Voorburgers (de voordorpelingen van het groote Dorp), waar Hofwijck ligt, het zomerverblijf van den dezer dagen te herdenken Constantijn Huygens? Ik zou zeggen van niet, te oordeelen naar den Pooltocht, dien ik ondernomen heb om dit Hofwyck te bereiken. De lusthoven onzer geestelijke voorouders, zelfs als zij grootmogol onder de ambtenaren zijn geweest, zooals Huygens, zijn dikwijls grondig weggestopt achter moderne gevels of villabuurtjes; men moet zich eerst even danig toerist voelen, eer men op expeditie gaat. Maar ik beklaag mijn anabasis naar het Voorburgsch station niet; want zelden werd een buitenverblijf zoo origineel weggestopt als Hofwyck, en zelden ook werd een cultuurmonument zoo op het nippertje behouden als ditzelfde Hofwyck. Het Spinoza-huisje in Rijnsburg is op een zonnigen dag nog altijd een klein paradijs van Philosophische stilte; het kost weinig moeite om zich den brillenslijpenden denker daar voor [te] stellen in een allerminst heroïsche, maar des te bekoorlijker omgeving. Maar Huygens? ‘U mot door zoo'n [poor]tgebouw’, zei een welwillende slagersjongen, die een iets meer dan vage visie bleek te hebben op de Nederlandsche letterkunde, uitgedrukt in huizen: en inderdaad, men mot door een poortgebouw, dat niet zeventiende-eeuwsch is en regelrecht tegenover een zeer profane tramhalte is gelegen. Er wordt ook een poort voor u geopend.. en dan, zeer onverwacht, staat men op een kouden Maartdag op het domein van Constanter: een kale, grauwe tuin, doorsneden met loodrechte paden, een rest mathematische natuurbepaling, die aan het eigenlijke huis Hofwyck voorafgaat....

De gletscher dreigt.

Er is niet al te veel meer over van Huygens' vluchtheuvel. Aan alle kanten dringt de moderne civilisatie op Hofwyck aan. Ik bekijk de oude kaart van ‘Vitaulium’, en ik kijk tegelijk in de twintigste-eeuwsche werkelijkheid; het kost mij aanvankelijk moeite die twee in mijn gedachten te combineeren. Een ordinaire, uit een fabriekscultuur willekeurig weggesmeten diagonaal van de spoorlijn vloekt met de hoeken van 90 graden, waarvan de heerschappij in de tuinconceptie van Huygens eens almachtig was. De treinen razen door het oude, deftige Hofwyck; zij respecteerden den vluchtheuvel van den Grooten Ambtenaar niet, zij respecteeren ook niet de zuivere spelregels van de gouden eeuw. Als een schurftige gletscher schuift de civilisatie half over Hofwyck heen, dat door een paar kunstvrienden in 1913 nog juist is gered; maar aan het rumoer, aan den indruk van rommel en afval, zooals alleen de zelfkant van een hedendaagsche stadssamenleving dien kan bieden, ontkom ik op het eerste gezicht niet. Beangstigend is deze klem bijna; Hofwyck is in den val geloopen, alleen een zeer late gril wist het te behoeden voor een anoniemen dood onder het morenenpuin. Ja, de alles overheerschende eerste indruk is die van een gril; waar de secretaris van drie Oranjes wilde wijken voor het hof, daar heeft een plebejische beschaving wraak genome en zijn wiskundig zuiver bouwproduct niet eens vernietigd, maar in de gedaante der caricatuur doen voortbestaan.

Maar verder:

 
Nu moet ghy Hofwijck sien, het zy u lief of leed:
 
't Kind is wanschapen; maar 't is rijckelick gekleedt.

Dit was één van de vele woordspelingen van den tot in het oneindige met woorden spelenden Huygens; deze klinkt nu tamelijk verouderd, want van het rijke kleed is niets meer over. Ik weet niet precies, waarvoor men Hofwyck alzoo heeft misbruikt; er hangt in ieder geval in één der kamers of gangen een foto van het huis voor de restauratie, die een bedroevend beeld geeft van stijlverbastering; men had aan dit stuk pure mathematische architectuur een soort portaaltje geplakt, waardoor het volkomen verminkt werd; een dom gezwel van een beschavingsperiode, die meer last had van tocht dan onze gouden eeuw. Het is er nu weer af-geopereerd, en het huis Hofwyck staat er thans tenminste nog ongeveer zooals men zich kan denken dat het in Huygens' tijd geweest is (al zijn de figuren, die men op de oude afbeeldingen kan zien, er niet meer). Vreemd: vroeger voelde ik niets voor dezen bouwstijl, met zijn absoluut gebrek aan directe gevoelsontlading, met zijn streng beheerschte antinatuur-tendens. Ik geloof, dat men een tijd van afkeer van cultureele vooroordeelen moet hebben doorgemaakt om de spelregels eener cultuur (waartoe ook de architectonische regels behooren) weer ten volle te kunnen waardeeren; men waardeert ze dan zelfs hooger, naarmate zij meer van de natuur en haar ‘laisser faire, laisser aller’ afwijken. Heeft Huygens, heeft de zeventiende eeuw het ‘hof’ gemeden om de ‘natuur’ te zoeken? Een ieder, die naar Hofwyck gaat, en die in staat is zich een oogenblik los te maken van de slordige neven-atmosfeer van moderne Voorburgsche puinhoopen om hem heen, zal het tegendeel constateeren. Deze patriciërs zochten niet de natuur van Rousseau, zij zochten evenmin de werkelijkheid van het naturalisme; zij zochten een mathematisch bepaald cultuur-eiland, waar zij in een volmaakte geslotenheid hun cultuurideaal konden beleven. Dit is niet de eenzaamheid van Don Quichote, noch de verlatenheid van Robinson Crusoë; dit is een gestyleerd rendez-vous voor personen, die de cultuur tot in de weilanden meedragen. Men bezie die oude kaart van Hofwyck, waarop Huygens zelf zijn aanteekeningen heeft gemaakt: in de ‘unendliche Ebene’ van Hollandsche weiden ligt een lusthof der menschen, niet der vogeltjes en paddestoelen! Geen spoor van het dweepen met de natuur, geen spoor ook van de romantische onderwerping aan de natuur als een hoogere macht, als een plaatsvervangster zelfs van de goddelijke macht; Huygens' Hofwijck is geen Yellowstone Park, maar het is een bewuste cultureele constructie, een bewijs van hoogmoed eerder dan van lyrischen deemoed. Het tart de Vliet en de weilanden uit, het spreekt van de heerschappij der menschen over alles, òòk over de eenzaamheid van het platteland. Ieder detail is verzorgd, ieder boompje een heel pedant en zelfstandig mensch-boompje; niets is overgelaten aan de nonchalante improvisatie van het z.g. gevoel, dat dikwijls door ons vereenzelvigd wordt met geestelijke flodderigheid; integendeel, het gevoel is bij Huygens en in Hofwycks architectuur strikt gereglementeerd, zoodat het in zijn volheid alleen kan spreken via de onverbiddelijkste algemeene wetten.

De wetgever en zijn domein.

Hofwyck is omringd door het water, en terwijl ik de zon in het benedenvertrek effecten à la Pieter de Hooch zie bewerkstelligen door de looden ruitjes trekt de kilte van dat element door mijn schoenzolen omhoog. Er is iets oergezonds en bedwongen-vitaals in die zeventiende-eeuwsche vertrekken, die precies het tegendeel zijn van byzantijnsche luxe; maar meer nog dan in het (beter gerestaureerde!) Muiderslot ervaart men hier die gezondheid en vitaliteit terstond als een wet, die aan de slordige natuur werd opgedwongen door een geslacht van geboren wetgevers (geen formalisten); zij had te gehoorzamen aan den mensch, die geen overdreven verfijning van haar vergde, maar wel vette productiviteit. Men behoeft er zich niet over te verbazen, dat Huygens er niet mee wilde volstaan, dit huis te bouwen en dezen tuin aan te leggen; ook door woorden moest zijn schepping worden gebannen in menschelijke verhoudingen. Anders, zegt hij, zou men op mijn graf kunnen zetten:

 
‘Hier light een Man begraven.
 
Die meende te volstaen met planten en met graven,
 
De slechte boeren-konst, en moght de moeyte niet
 
Sijn eigen maeckseitjen te çieren met een lied.’

Immers:

 
Mijn sterven weet ick met lang leven niet te weeren;
 
Maer, leef ick weinig meer, het Grafschrift wil ick keeren,
 
En singen wat ick poot, en rijmen wat ick bouw,
 
Eer dese keel verschorr', en dese penn verouw'.
 
'k Will Hofwijck, als het is, 'k will Hofwijck, als 't sal wesen,
 
Den Vreemdelingh doen sien, den Hollander doen lesen.

Ons, producten van een beschaving met minder zekerheid van doelstelling, komt deze vereering van een buitenverblijf, deze vereeuwiging van iets zoo persoonlijks en tijdelijks als een huis, lichtelijk opgeschroefd en zelfs wel belachelijk voor. Maar men bedenke, dat voor den Calvinist Huygens de vergankelijkheid van al het sterfelijke zoozeer axiomatisch was, dat hij aan de gewichtigheden van de sterfelijke wereld meer tijd kon besteden dan wij gewoon zijn te doen. De mathematische zelfgenoegzaamheid, die uitstraalt van het bouwplan van Hofwyck, is, evenzeer als het puzzle-karakter van Huygens' ‘duistere’ poëzie, teeken van een cultuur, die den vrijen tijd niet aan den twijfel, maar aan de vele complicaties dier cultuur besteedt. Gecompliceerd zijn de mannetjes en vrouwtjes, die op het Voorhout van 'sGravenhage paradeeren, en gecompliceerd is de taal, vooral wanneer men van woordspelingen houdt; dat alles is echter geen reden tot verwarring of onzekerheid, want het speelt zich af in de schaduw eener groote Zekerheid; het spel met de gecompliceerdheid helpt zelfs, omdat het volstrekte (bijna ambtelijke) toewijding vergt, de groote zekerheid des geloofs in stand houden. Huygens steekt den gek met de pretenties der standen, maar hij denkt er niet aan de geijkte ongelijkheid van zijn wereld als probleem te stellen. Hij is een vitterig moralist, maar de grondslagen der moraal zijn bij voorbaat geregeld, even precies als de tuin van Hofwyck met zijn paden en perken: men is op ‘het goede pad’ of men is ‘buiten de paden’, daartusschen is geen mogelijkheid....

Duist[ere] [poë]zie als verovering.

Ik sta voor de deur van het huis van Hofwyck en langzamerhand gelukt het mij de brutale diagonaal van de spoorlijn weg te denken. Ik zie, hoe dit strikt rechthoekige huis als een wilskrachtig hoofd het lichaam van het landgoed beheerscht volgens de wetten van de rechte lijn en den rechten hoek. De moraal van de woning van Huygens verlengt zich in de structuur van zijn domein: een burgermansdomein après tout, al heeft zijn heer een adellijk praedicaat. Maar welk een van kracht overloopende nuchterheid schrijft hier de wet voor! Dèze wetmatigheid is zeker geen bewijs van zwakte geweest; zij moge pedant schijnen, zij heeft op zijn minst de energie van hen, die in volledige zekerheid iets bezitten: een geloof en een buiten, beide met dezelfde ordelijkheid verdeeld in perken. Men twist nog over de vraag, of Huygens eigenlijk wel een groot dichter was; volgens sommigen was hij het wel, volgens de meesten bepaald niet. Maar is deze vraag niet volkomen academisch? Dit toch is zeker, dat Huygens heerschappij over de taal heeft, zooals hij zorgvuldig zijn Hofwyck heeft beheerd; een ‘puur’ lyricus heeft hij, die zijn poëzie in ledige uren, tusschen de staatszaken door, schreef, niet willen zijn. Zijn dichtwerken zijn een protest tegen de ‘natuur’, evenals zijn paden; hij moet niets hebben van gemakkelijke rijmen, hij ziet in de kunst nog een kunst voor liefhebbers van het moeilijke, dat immers het beste getuigenis aflegt van de veroveringen, die de mensch in zijn cultuurstaat gemaakt heeft. Het moeilijke accentueert het sterkst de kracht van den man, die met het gemakkelijke geen genoegen neemt, maar zich uitleeft juist in de zelfbeheersching, vereischt door de ‘truc’, door de ‘puzzle’, door het woord als techniek; de vitaliteit openbaart zich niet, zooals men wel eens ten onrechte aanneemt, door een maximum aan uitspattingen (teeken van een cultuur, die begint te ontaarden), maar door het gehalte der voorschriften, waarbinnen men in staat is zijn persoonlijken ambities vrij spel te laten. Wat er aan primitieve vitaliteit in Huygens alzoo voorradig was, kan men ongeveer beoordeelen aan zijn klucht Trijntje Cornelisd, die overloopt van gepeperde volksuitdrukkingen en dubbelzinnige situaties. Moet men een cultuur, die bij machte was aan deze dionysische driften een zoo mathematisch-speelschen vorm te geven, niet bewonderen? Krijgen de paden en perken van Hofwyck, krijgen de spitsvondigheden en gewrongenheden van Huygens' poëzie niet een andere beteekenis, wanneer men ze beschouwt als een zeer geslaagd spel boven een afgrond? En is de veelgeroemde ‘kernachtigheid’ van Huygens niet één van de prachtigste voorbeelden van een compromis tusschen zinnelijkheid en vorm, dat er werkelijk mag zijn, omdat het een schepping is, d.w.z. een wetgeving en een ontduiken der wet tegelijk?..

Van top tot teen doortrokken van de waterkou, maar verwarmd door de poëzie der rechtlijnigheid, ben ik, onder het ‘poortgebouw’ door, weer ondergedoken in het groezelige puin van den Voorburgschen gletscher. Die knaagt aan Huygens' domein, aan het stuk cultuur, dat zijn verovering is geweest, en daarom de onze niet meer kan zijn, alle lofwaardige kunstbeschermers ten spijt.

Menno ter Braak.