Het geschenk van den boekhandel

Drie novellen: van Antoon Coolen, Augusta de Wit en Joh. v.d. Woude

Zooals gewoonlijk, zal de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels ook dit jaar een Geschenk aanbieden ter gelegenheid van de Nederlandsche Boekenweek, die van 25 Februari tot 4 Maart gehouden wordt.

 

Ditmaal heeft de redactie van dit Geschenk, bestaande uit Emmy van Lokhorst en Victor E. van Vriesland, een drietal novellen bijeengebracht, die samen het boekje vormen, waarmee de boekenvrienden zullen worden verblijd. Zij zijn uitgegaan ‘van de overtuiging, dat deze stukken aan het tweeledige doel zouden moeten beantwoorden, welkom te zijn als geschenk, en een nuttige functie te vervullen ten aanzien van de propaganda voor het Nederlandsche Boek.’ Dus moesten de novellen ‘naar vorm en inhoud bevattelijk en aantrekkelijk zijn voor een zoo uitgebreid mogelijk, uit de meest verschillende groepen bestaand lezerspubliek’, maar tegelijk ‘op een goed peil staan naar den maatstaf van litteraire kunst’. O, dit eeuwige scheelzien, als het om de belangen van het boek gaat! Maar ditmaal is het toch goed uitgekomen, want de drie novellen zijn werkelijk met veel smaak gekozen, zóó, dat ‘de meest verschillende groepen’ er wat aan hebben en toch de ‘maatstaf van litteraire kunst’ niet uit het oog is verloren. Of dit dóór het scheelzien komt, dan wel ondanks het scheelzien moge een ieder voor zich uitmaken.

De drie novellisten zijn dan Antoon Coolen met een goed specimen van zijn kunst (‘Huwelijk’), Augusta de Wit met ‘Liefde en Geweld langs den Barito’, een verhaal uit het land der Dajaks, en Johan van der Woude, wiens ‘Afgesloten Balans’ het sterkst herinnert aan zijn ‘Spel in Positano.’ De bijdrage van Augusta de Wit krijgt natuurlijk een speciaal reliëf door haar dood. ‘Dit boekwerk was reeds afgedrukt’, schrijft de redactiecommissie, ‘toen de ontstellende tijding ons bereikte van het overlijden van Augusta de Wit. Wij zijn er dankbaar voor dat er nog gelegenheid was deze groote, edele en voorname schrijfster, toen zij haar einde voelde naderen, een exemplaar van dit werk toe te zenden. Wij zijn er trotsch op dat een van de beste prozaïsten van Nederland, het laatste werk van haar hand voor deze uitgave heeft willen bestemmen.’

De typografie en de ‘halfzachte’ band (dit begrip ditmaal zuiver letterlijk bedoeld!) zijn keurig. Het Geschenk moge dus een succes worden!

M.t.B.