De Gids

Onder neven.

Een stem uit de redactie neemt het ‘moderne nepotisme’ ertusschen:

‘De koning van Italië heeft von Ribbentrop begiftigd met de orde van de Annunziata, de hoogste Italiaansche orde, die den verkrijger tot een “neef” des konings maakt.

De beide laatste begiftigden met de Annunziata waren koning Zogoe van Albanië en Haile Selassie van Abessinië’.

Aldus een bericht in de dagbladen. Wij zien belangstellend uit naar het oogenblik, waarop von Ribbentrop zal moeten vluchten en de koning van Italië tot keizer van Duitschland zal worden uitgeroepen. Dat is n.l. zoo tusschen neven gebruikelijk.

Of zullen de rollen ditmaal worden omgekeerd en zal Ribbentrop weldra tot Rijksstadhouder in Rome worden benoemd? Voorloopig houden wij het daarop’.

Gerard Walschap zet zijn roman ‘Houtekiet’ voort. Albert Helman draagt een novelle over een stierengevecht in Mexico bij: levendig geschreven, maar tegelijk een oefening in cursief gedrukte vaktermen, die niet voor beginners is.

G. Bolkestein behandelt het probleem van het Voorbereidend- en Middelbaar-onderwijs. Dr A. Hollenberg onderzoekt de mogelijkheden van een arbeidsdienst in Nederland, dien hij als consequentie ziet van de geestelijke en moreele herbewapening. Anton van Duinkerken wijdde een goede litteraire kroniek aan den prijswinnaar Hoornik.

M.t.B.