Nederlandsche bewerking van Kalewala.

Kalewala, het Epos der Finnen. Bewerkt door Wies Moens. (De Sikkel, Antwerpen; Wereldbibliotheek, Amsterdam).

De Vlaamsche dichter Wies Moens heeft een zeer aantrekkelijke bewerking bezorgd van ‘Kalewala,’ het epos der Finnen. Moens heeft aan zijn bewerking ten grondslag gelegd een Duitsche prozabewerking door Arthur Luther, die het epos in verkorten vorm heeft naverteld. De eigenlijke Finsche tekst ontstond in 1835, toen Elias Lönnrot de stof, die voor het grijpen lag, verzamelde en tot een eenheid maakte.

Een bijzonder aanbevelenswaardige uitgave, versierd met houtsneden van J. Acket, die een hoogst interessant, poëtisch en nog te weinig bekend materiaal voor velen toegankelijk maakt.

M.t.B.