J.L. Andreae
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 19 mei 1933

Rotterdam 19 Mei '33.

Zeer geachte Heer ter Braak,

Nu ik na mijn verhuizing van Merulaweg naar mijn tegenwoordig verblijf Vijverweg 28 Rusthuis park Honingen, de papieren in mijn schrijfbureau ordende, kwam ook uw brief van 18 Januari weer te voorschijn en daarmee de herinnering aan onze vroegere correspondentie. In de stille eenzaamheid van een rusthuis voor oude van dagen, rezen bij mij eenige vermoedens en tegelijk de wensch U daarmee in kennis te stellen.

1. Uw maandschrift ‘Forum’ prijkt op mijn schrijftafel sedert 1 Jan. '33 en nu trof mij een kleinigheid n.l. de kleur van den omslag, eerst geelachtig oranje en daarop plots parelgrijs. Heeft dat een betekenis, zoo vroeg ik mij af. Is de Heer ter Braak met mij van meening dat de erflijkheid in een regeerend vorstenhuis ongewenscht is, omdat die tot teleurstelling moet leiden. Aangenomen dat Willem de Zwijger een groot man was, dan volgt daaruit toch allerminst dat zijn nazaten hem zullen evenaren, daar hunne karakters niet alleen afhangen van den Zwijger doch ook van hem of haar met wie zij huwden. De historicus ter Braak denkt misschien aan den moord op de gebroeders de Wit en heeft meer medelijden dan bewondering voor de leden van het oranjehuis die nu leven.
2. De groote Newton, die de zwaartekracht tot een bijzonder geval der algemeene aantrekkingskracht herleidde, was Sir Isaac Newton. Een uwer collega's zou u misschien kunnen inlichten over de vraag of zijner moeder of grootmoeder een jodin was.
3. De zoogenoemde sensaties, waarover wij vroeger eens spraken, moeten een beteekenis, een zin hebben. Staan zij misschien in verband met de erflijkheid en is ons bewustzijn een voortzetting van dat onzer verwanten? Bij navraag is mij gebleken dat velen van hen die in zielkundige ervaring belang stellen, zich sensaties herinneren. Zouden dus de ‘monaden’ van Leibnitz een diepen zin hebben. Mijn geniale leermeester Buys Ballot sprak daarvan met vereering.

Met vriendelijken groet

Uw J.L. Andreae

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie