S. van den Bergh jr.
aan
Menno ter Braak

Wassenaar, 7 juni 1939

7-6-'39

 

Zeer geachte Heer ter Braak,

Na uw brief van 24 Mei is uw zaak opnieuw in behandeling geweest en daar hierin verscheidene personen moesten worden betrokken, was een dergelijke zaak niet spoedig af te wikkelen.

Nu moet U mij, als man van gevorderden leeftijd ten goede houden, dat ik U openhartig mededeel dat de inhoud en de toon van uw brief mij op eenige punten heeft teleurgesteld na onze voorafgaande uitvoerige besprekingen.

Het is mijn overtuiging, dat indien deze brief aan een ander voor de leiding van de courant en de goede verhoudingen daaraan verantwoordelijk adres gericht waren geweest, prof. Kraus en ik weinig of niets meer hadden kunnen uitrichten.

Intussen heeft het geen zin omtrent mijn bezwaren, die door prof. Kraus worden gedeeld, tegen uw brief in bijzonderheden te treden, daar hierdoor misschien maar weer oude wonden onnodig worden opengereten.

Temeer niet, omdat ik U kan mededeelen, dat Commissarissen en gedelegeerde Commissarissen van het Vaderland in meerderheid besloten hebben tot bijgevoegde verklaring te Uwer opzichte, waarmede zij U verzoeken zich ook te vereenigen. Zonder dat daarover weer nieuwe besprekingen noodig zijn omdat wij meenen daarin zover als eenigszins mogelijk is met Uwe wenschen rekening te hebben gehouden.

Tevens hebben Commissarissen er geen bezwaar tegen dat door U een bericht wordt verstrekt aan de bladen die over deze quaestie hebben bericht.

Commissarissen zelf achten zich niet geroepen een dergelijk bericht te verstrekken, daar niet zij of de leiding van Het Vaderland voor die berichten verantwoordelijk zijn, maar zij hebben ook in deze zoo veel mogelijk Uw wensch trachten te vervullen, mits U zich dan ook houdt aan den inhoud van de tweede bijlage dezes en noch U noch Uw vrienden daaraan commentaar gaan verbinden.

Ik hoop dan, dat op deze wijze de zaak op bevredigende wijze opgelost is en in de toekomst geen verdere moeilijkheden zal baren.

Met de meeste hoogachting

Uw dw S. van den Bergh Jr

 

Den Weledelzeergeleerden Heer

Dr. Menno Ter Braak

Den Haag

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie