Menno ter Braak
aan
Redactie die Brandwag

Den Haag, 26 mei 1939

Den Haag, 26 Mei 1939

Redactie DIE BRANDWAG

Pleinstr. 3

JOHANNESBURG

Mijne Heeren

In antwoord op Uw vriendelijk schrijven van 2 Mei deel ik U mede, dat ik gaarne accoord ga met de door U aangeboden voorwaarden. Door omstandigheden was ik niet eerder in de gelegenheid U te schrijven, waarvoor mijn excuses.

Ik zal U volgens onze afspraak dus, te beginnen met Juni, maandelijks een brief zenden tusschen de 2000 en 3000 woorden over een algemeen-cultureel Nederlandsch onderwerp (ev. met ‘uitstapjes’ wellicht naar verwante Europeesche gebieden). Dezen brief doe ik U per luchtpost toekomen. Het honorarium bedraagt £ 3.3. per brief, welks overmaking ik geheel aan Uw beschikking overlaat. Ik stel mij voor in deze brieven een overzicht te geven van de cultureele structuur van het Nederlandsch leven in verhouding tot het Europeesche, door telkens andere aspecten naar voren te brengen. Natuurlijk zal ik daarbij rekening houden met de eischen van een weekblad.

Voorts neem ik aan, dat wederzijds tijdig wordt kennis gegeven van den wensch om de samenwerking te beëindigen. Ik mag er zeker ook wel op rekenen, dat mij voor mijn archief een exemplaar van Uw blad wordt toegezonden, waarin mijn artikelen zijn opgenomen? Bij voorbaat daarvoor dank.

U ontvangt dus mijn eersten brief in het begin van Juni.

met de meeste hoogachting,

Uw dv.

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie