Menno ter Braak
aan
Hajo Brugmans

Amsterdam, 21 november 1927

Amsterdam, 21 nov 27

 

Den Hoogel. Heer prof. dr. H. Brugmans

Prinsengracht 650

ALHIER

 

Zeer geachte Professor

Naar aanleiding van het gesprek, dat ik j.l. Woensdag met U had, heb ik mij tot de Heeren Scholte en van Dam gewend. De eerste verklaarde vol te houden, dat de Heer v.D. hem gezegd had, dat prof. Kernkamp tegen mijn artikel bezwaar had gemaakt; daarom had hij in aller ijl met copij moeten bijspringen. Deze voorstelling van de zaak, die ik trouwens van hem als collega niet heb kunnen wantrouwen, werd mij door personen, die hij dadelijk na het z.g. veto van prof. Kernkamp van de gerezen moeilijkheid in kennis had gesteld, bevestigd.

Ik heb daarop den Heer v.D. een brief geschreven, waarin ik hem de twee lezingen uiteenzette. Den dag daarna had ik een mondeling onderhoud met hem waaraan ik tenslotte een eind gemaakt heb, omdat het er mij niet om te doen is, in dit geval gelijk te krijgen, terwijl het op zichzelf nauwelijks de moeite waard is. Ik voel mij echter verplicht U het resultaat van dit gesprek mee te deelen, daar U zoo welwillend geweest is zich voor mijn belangen te interesseeren. De Heer v.D. moest inderdaad toegeven, dat prof. Kernkamp van het geheele artikel niets wist. Hij heeft zich dus blijkbaar tweemaal vergist: de eerste maal, toen hij den Heer Scholte meedeelde, dat prof. K. tegen mijn stuk bezwaar maakte, de tweede maal, toen hij U meedeelde, dat er twee stukken tegelijk, die van den Heer Scholte en van mij, waren ingekomen. De Heer Scholte verklaarde mij ook later nog nadrukkelijk, dat hij de critiek alleen geschreven had, omdat Heer v.D. hem uitdrukkelijk gezegd had, dat mijn stuk niet kon worden geplaatst, en wel door het veto van prof. Kernkamp.

Ik heb echter met den Heer v.D. afgesproken, dat wij de zaak verder zullen laten rusten. Persoonlijk zal ik overigens op zijn tusschenkomst als redactiesecretaris natuurlijk geen prijs meer stellen.

Nogmaals mijn hartelijken dank voor Uw welwillendheid in dezen.

Met de meeste hoogachting

Uw dv.

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie