H. Brugmans
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 18 juni 1928

Amsterdam, 18 Juni 1928

Zeer Geachte Heer.

De gymnasiale eindexamens geven mij toevallig een vrijen dag om allerlei zaken af te doen, waaronder ook Uw stellingen, die mij gisteren bereikten. Ik zend ze U hierbij terug.

I. Kan hier het woord ‘relatief’ niet worden gemist? Aan den eenen kant is natuurlijk alle menschelijk denken relatief; aan den anderen is er een tegenstelling tusschen ‘relatief’ en ‘algemeen’. In beide gevallen schijnt mij de toevoeging overbodig. Overigens heb ik geen bezwaar. ‘Object’ aan het slot is natuurlijk algemeen bedoeld, niet als speciaal veld van onderzoek.
II. Bedoelt U hiermede, dat zoodanige uitbeelding geen eigen, wetenschappelijke waarde heeft? In ieder geval lijkt het mij dan wel noodig er een ‘uitsluitend’ of iets dergelijks aan toe te voegen, of uit te drukken, hoe die uitbeelding dan niet moet worden behandeld.
III. Zijn het hier niet meer ‘denkbeelden’ in het algemeen, dan uitsluitend ‘maatstaven’?
IV. Fiat.
V. Evenzoo.
VI. Evenzoo.
VII. Waarom is dat moment irrationeel?
VIII. Blijkbaar bedoelt U alleen deze termen. Dan is er geen bezwaar.
IX. Fiat.
X. Fiat.
XI. Moet prof. Stoett deze stelling nog zien?
XII. Fiat.
XIII. Fiat.
XIV. Fiat.
XV. Deze stelling kan ik niet geheel beoordeelen. Ik moet ze dus voor Uw rekening laten.
XVI. Gebeurt dat eigenlijk wel? Mijn ervaring bij het eindexamen is, dat litterair-aesthetische hoedanigheden worden gewaardeerd en ook wel in het cijfer worden uitgedrukt. Maar bepaalde eischen in die richting worden niet gesteld. Maar mogelijk is Uw ervaring anders. In ieder geval is er tegen de stelling geen bezwaar.

Het zal bezwaarlijk zijn mij 26 Juni thuis te treffen: ik ben dan in Hengeloo voor de eindexamens. U wilt dus het voor mij bestemde exemplaar wel even afgeven of doen afgeven ten mijnent. Gaarne neem ik Uw uitnoodiging voor het promotiediner aan; het zal mij een groot genoegen zijn daar Uw oom aan te treffen.

Intusschen hoogachtend

Uw dv. H. Brugmans

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie