Briefwisseling Menno ter Braak - Gemeente Dordrecht

Menno ter Braak (Eibergen)
aan
Burgemeester van de Gemeente Dordrecht

30 maart 1929

Edelachtbare Heer

Door dezen neem ik de vrijheid U mede te deelen, dat ik gaarne in aanmerking zou komen voor de op 1 Sept. a.s. vaceerende betrekking van Leeraar in de Nederlandsche Taal en Letterkunde aan de Gem. H.B.S. te Dordrecht.

Mijn doctoraaldiploma van de Universiteit van Amsterdam verleent bevoegdheid tot het geven van onderwijs in de geschiedenis, de Ned. taal en letterkunde, de geschiedenis der wijsbegeerte en de kunstgeschiedenis.

Afschrift van dit diploma zal ik U zoo spoedig mogelijk doen toekomen met Bewijs van goed zedelijke Gedrag, na ontvangst van het laatste.

Van 1 Sept. tot 1 Dec. j.l. was ik werkzaam als plaatsvervangend leeraar in de Ned. taal en letterkunde en de geschiedenis aan de 4e H.B.S. m.5j.c. te Amsterdam, directeur dr. A. Verschuur, die gaarne bereid is, dienaangaande inlichtingen te verstrekken.

Hetwelk doende met verschuldigde hoogachting

M. ter Braak

Dr. M. ter Braak

den Texstr. 31b

Amsterdam C.

Origineel: Dordrecht, Gemeentelijke Archiefdienst

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie