Menno ter Braak
aan
Pierre H. Dubois

Den Haag, 3 april 1940

Zeer geachte Heer Dubois

Er is aan het Vaderland voorzoover ik kan nagaan werkelijk niets te verdienen op dit oogenblik. Onlangs heb ik over U met de heer Schilt gesproken, die voor uw persoon schijnt te voelen; dus als er een plaats vrij komt, zoudt U zeker een goede kans maken. Maar zooals ik weet, is er behalve de heer Schilt nog een zekere [?man] [?] Lang, die tegenwoordig zijn eigen journalistiek [?], naar het schijnt - los werk is er al heel weinig; ik kan er wel eens een feuilleton naar aanleiding van een gedenkdag gebruiken natuurlijk, maar verder? Boekbesprekingen worden redactioneel opgeknapt. Er blijft niet veel over. Maar misschien zou het toch niet zoo gek zijn, als U nog eens met den heer Schilt ging praten. Hij is U bepaald goed gezind, heb ik wel gemerkt.

Het speet mij ook, dat ik U en Aafjes misliep. Maar er zal wel eens een gelegenheid tot ontmoeting zich voordoen. De [?] van de katholiciteit lijkt mij ingewikkeld te worden. In welk opzicht U nog katholiek bent, vermag ik niet te beoordeelen, ‘Paradoxaal’ is er een te klein woord voor, op grond van wat ik laatst[?] van U las, dunkt mij. Wat er van het katholicisme overblijft, als men de kerk aan zijn laars lapt, vaarwel zegt, Van Duinkerken volkomen in de gaten heeft, ook de [?verwacht]baarheid van Bunnings standpunt nog begrijpt? U [?] het niet te vatten. De ‘mystieke kern’ is m.i. nooit als katholiek te qualificeeren; misschien ben ik dan ook wel katholiek. U kan in dezen strijd om een woord niets anders zien dan een grammaticaal probleem. Walschap voel ik overigens nog wel voor 10% aan als katholiek; zijn bevrijdingswerk is echt katholiek aangepakt; maar uw essays zijn evenmin katholiek als de mijne, zou ik zoo zeggen. Ik zou ze van a tot z kunnen verantwoorden. De katholieke illuminatie kan dus zoo onzichtbaar worden, dat een niet-katholiek er zelfs geen spoor meer van kan constateeren. In dat geval is dus Alles = Niets. Ja, ik ben dan toch misschien ook wel katholiek.

Het boekje van Gomperts zal ik U bezorgen, het is voortreffelijk, vind ik, en ik zou graag weten, wat U als ‘katholiek’ daar nog tegenover zoudt willen stellen (Ik bedoel niet: als Roomsch-katholiek, maar als katholiek).

‘Mislukte Wraak’ is inderdaad aangenomen, het zal vermoedelijk Mei, Juni of Juli uitkomen. Als ik daarmee kan helpen, kan ik Leopold vragen U vast de ? 25,- honorarium te zenden, die U daarvoor toekomen. Of houdt U die liever in petto?

m.v. gr.

Uw Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum | briefpapier Dr. Menno ter Braak.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie