Menno ter Braak
aan
Jan Engelman

Den Haag, 14 juni 1935

14 Juni 1935

VERTROUWELIJK

SPOED!

Zeer geachte Collega,

Naar aanleiding van de niet toekennen van de v.d.Hoogt-prijs aan Mr. H. Marsman en bij wijze van openbare correctie van de houding, door het Bestuur van de Maatschappij der Ned. Letterkunde aangenomen, stelt ondergeteekende U voor zoo spoedig mogelijk te komen tot het oprichten van een Comité, dat zich ten doel zal stellen in de pers een oproep te publiceeren, teneinde het noodige geld bijeen te brengen, dat den Heer Marsman kan worden aangeboden in plaats van de v.d.Hoogt-prijs, die hem op zoo onwaardige wijze is ontgaan.

Behalve aan U, is dit schrijven verzonden aan de Heeren:

J.W.F. Werumeus Buning
dr. P.H. Ritter jr.
Maurits Uyldert
Victor E. van Vriesland
Johan Winkler

Ondergeteekende verzoekt U beleefd omgaand antwoord, waarna hij U zoo spoedig mogelijk een concept van bedoelde oproep zal doen toekomen.

Met de meeste hoogachting,

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie