Lou Lichtveld
aan
Menno ter Braak

Utrecht, 2 november 1928

Utrecht, den 2 November 1928.

Waarde Menno ter Braak,

De Redactie van De Gemeenschap had het plan haar Decembernummer te wijden aan jonger creatief proza. Zij noodigt U daarom dringend uit, een creatieve bijdrage te willen inzenden vóór 20 dezer, daar zij het ten zeerste op prijs zou stellen, dat Uw werk in genoemd nummer vertegenwoordigd zal zijn.

Het geringe honorarium van f.1,50 per pagina, dat zij U daarvoor slechts kan aanbieden, zal naar zij hoopt voor U geen bezwaar opleveren. Haar dankbaarheid voor Uw eventueele bijdrage zal des te grooter wezen.

Met de meeste hoogachting,

Lou Lichtveld

secr.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie