Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.

Eibergen, 25 december 1929

Dr. Menno ter Braak

Eibergen, 25 Dec. 1929

Nieuwe Binnenweg 131b

ROTTERDAM

N.V. VAN LOGHEM SLATERUS'UITGEVERSMIJ.

Zeer geachte Heer van Tricht

Naar aanleiding van ons onderhoud nog dit: Ik deelde U, naar ik meen, mede, dat het eerste hoofdstuk van mijn boek in de Jan. en Febr. aflevering der Vrije Bladen verschijnt. De proef van dit fragment zal ik uiterlijk 5 Jan. kunnen retourneeren aan de Uitgeverij ‘De Spieghel’. Mocht U het, voor het geval U tot de uitgave besluit, wenschelijk achten, dat de uitgave van het geheele boek (wanneer en bij wie) reeds in een noot wordt vermeld bij deze voorloopige publicatie, mocht het voorts noodig zijn, tegenover de uitgeefster van de Vrije Bladen nog eenige condities te maken in verband met den termijn tusschen beide publicaties, dan zou ik voor 5 Jan. over Uw beslissing moeten kunnen beschikken. Misschien kunt U het in die richting sturen.

Ingesloten de critiek op het boek van Wasserman. Die op Stort volgt dus voor het Februari-nummer.

met de meeste hoogachting

gaarne Uw dv.

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie