van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 18 november 1930

Arnhem, 18 November, 1930.

De Heer Dr. Menno ter Braak

Beukelsdijk 143b

Rotterdam

Zeer geachte Heer ter Braak,

In goede orde ontving ik Uw brief van 14 dezer. De verkoop van ‘Carnaval’ gaat niet onfortuinlyk; in sept. en oct. samen werden 109 ex. verkocht. Gaat dit nog de laatste twee maanden zo door, dan zal aan 't eind van 't jaar de winstmogelikheden zeer naby zyn gekomen, zo de winst dan al geen werkelik is geworden. Dat is een snellere gang van zaken dan ik verwacht heb.

Gisteren zond ik U het art. dat Tielrooy in De Stem er aan wydde, terwyl ik U tegelyk hiermee een ex. van de Boeken-schouw zend, waarin een typerende bespreking van Uw art. in de ‘Vrye Bladen’; daarin schynt in ieder geval geen ‘Zon der dankbaarheid’!

Indien U nog een overdrukje van Uw art. in ‘Vrye Bladen’ disponibel hebt, houd ik my voor toezending aanbevolen. De bespreking in de Haagse Post vond ik in zoverre interessant, als er duidelikheid uit spreekt, dat de schryver het blykbaar niet durfde afmaken, wat hy, daar hy er tot zyn ergernis niets van begreep, toch graag moet hebben willen doen. Nu zal hy zichzelf nog handig hebben gevonden ook!

Wat Uw roman betreft: ik wacht dus nu maar tot ik Uw kopie ontvang. Het verbaast my niet, dat U bezoek van een collega ontving. Er zyn er enkele, die er op uit zyn de riskante uitgaven door anderen te laten uitgeven, om dan, als er enig sukses te constateren valt, te trachten de auteur, met 't oog op minder riskante uitgaven, door finantiële aanbiedingen tot zich te lokken, een praktyk, die onlangs nog publiekelik als ignobel is gebrandmerkt.

Ik waardeer 't dan ook, dat U U niet hebt laten verlokken, en ik twyfel niet, of wy zullen 't na onderling overleg over de voorwaarden eventueel wel eens worden.

Met vriendelike groeten en hoogachting,

N.V. van Loghum Slaterus'

Uitgevers-Maatschappij

J.L. van Tricht

Origineel, Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie