Em. Querido's Uitgeverij-Mij
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Amsterdam, 28 mei 1934

Amsterdam, 28 Mei 1934

Den Heer Menno ter Braak

Pomonaplein 22

den Haag.

Zeer geachte Heer Ter Braak,

Nog even willen wy mededeelen, dat wy met den inhoud van Uw brief van 25 mei j.l. volkomen accoord gaan. Wy behoeven een en ander niet meer contractueel vast te leggen, wyl uit de wederzydsche correspondentie alles duidelyk blykt.

Van den heer Greshoff ontvingen wy inmiddels een brief, waarin hy verklaart, zich volkomen te vereenigen met de schikkingen, door U met ons betreffende de uitgave van ‘De Smalle Mens’ getroffen.”

Met vriendelyke groeten,

hoogachtend,

N.V. EM. QUERIDO’s UITG. MIJ.

Em. Querido

Directie

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie