Briefwisseling Menno ter Braak - H. Roland Holst - van der Schalk, J. Hoogcarspel en Peter Alma op verzoek van de Internationale Arbeiders Hulp, afdeeling Holland

H. Roland Holst-van der Schalk
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, [7 augustus 1927]

Geachte Heer,

Op verzoek van de Internationale Arbeiders Hulp (I.A.H.), waarvan het centraal bestuur in Berlyn gevestigd is en waarvan deel uitmaken o.a. Prof. Einstein, Käthe Kollwitz, Barbusse en Alphons Paquet, wenden ondergeteekenden zich tot U om Uwe medewerking te vragen voor een plan, dat door ons ontworpen is en dat wy U hierby voorleggen.

Naar onze meening, en wy geloven ook naar de Uwe, is het Nederlandsche publiek niet voldoende of onjuist ingelicht over de ontwikkeling van kunst en wetenschap, en de toepassing van deze laatste op sociaal gebied, in Sowjet Rusland.

De inlichtingen over kunst, geneeskunde, hygiëne, techniek enz. in de pers zyn, behoudens enkele uitzonderingen, onvoldoende en meestal te politiek gekleurd, dan dat men zich een objectieve meening zou kunnen vormen.

Daarom wenschen ondergeteekenden in deze leemte te voorzien door verbetering der cultureele verbindingen tusschen de Hollandsche intellectueelen en de Russische en door het verspreiden van betrouwbare inlichtingen.

Ons plan is om naar aanleiding van het 10-jarig bestaan der Sowjet Unie de meeningen van verschillende Nederlandsche intellectueelen te vragen over de toestand in Rusland, wat betreft hun eigen tak van studie of de kunst die zy beoefenen. Zoveel mogelyk natuurlyk het oordeel van degenen die ter plaatse de toestanden bestudeerd hebben. Wij meenen dat het echter ook van belang is, dat degenen, die door studie, particuliere correspondentie, of op andere wyze op de hoogte zijn van de stand van de ontwikkeling van kunst en wetenschap in Rusland, gelegenheid krygen hun gedachten daarover te publiceeren. Het ligt in onze bedoeling U voor te stellen deze meeningen dan te verzamelen en uit te geven.

Verder hopen wy door middel van ons streven de verbindingen op kultureel gebied met het nieuwe Rusland te vergemakkelyken door correspondenties, publicaties, tentoonstellingen, het organiseeren van lezingen door Russische geleerden en kunstenaars enz. en zoo mogelyk door het zenden van een delegatie van intellectueelen ter oriënteering.

Wy vernemen gaarne spoedig van U of gy met ons plan symphatieseert, waarna wy U tot een bespreking zullen uitnoodigen, teneinde gezamelyk de eerste stappen te overwegen. Tevens zal er dan gelegenheid zyn U onze bedoelingen nader uiteen te zetten.

Wy zenden voorloopig deze uitnoodiging aan de volgende personen: Prof. Dr. J. Burgers, H.P. Berlage, Nico Rost, W.J. Steenhoff, Hildo Krop, Pyper, Menno ter Braak, J.F. Staal, Mr. Wiessing, Dr. Jan Romein, M.J. Brusse, A.van Dalsum, Prof. Dr. D. van Blom, H. van Lochem.

Achtend,

Henr. Roland Holst, J. Hoogcarspel, Peter Alma

Eventueele corr. te zenden aan laatstgenoemde, Jos. Israelkade 98 Amsterdam Zuid.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie