Uitgeversbedrijf ‘De Spieghel’
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 27 september 1935

Amsterdam, 27 September, 1935

WelEd. Heer Menno ter Braak

Pomonaplein 22

Den Haag

Zeer geachte Heer ter Braak,

Het is ons gebleken, dat de boekhandel onze uitgave KRISTAL, waaraan gij Uw medewerking hebt willen verleenen, met veel enthousiasme tegemoet ziet. Om nu bij het publiek de belangstelling voor eigen letterkunde aan te wakkeren, zijn eenige boekhandelaren voornemens gedurende een week een tentoonstelling voor KRISTAL in te richten, onder meer:

Fa Loosjes te Haarlem van 14-21 October
Fa Bolle te Rotterdam van 21-28 October
Fa Broese te Utrecht van 28 October - 4 November
Fa Dijkhoffz, den Haag van 4-11 November
Int. Antiquariaat te Amsterdam van 11-18 November

Wij zouden het zeer op prijs stellen indien U op een dezer tentoonstellingen, met name de Haagsche of de Rotterdamsche, op nader te bepalen dag en uur aanwezig zoudt willen zijn.

Tevens zouden wij U willen verzoeken ons voor deze tentoonstellingen een stuk manuscript, teekening of karikatuur af te staan, terwijl wij gaarne zouden vernemen of U bereid bent in de gedurende de tentoonstelling verkochte exemplaren van KRISTAL Uw bijdrage te signeeren.

Indien U den boekhandel in zijn enthousiast streven, dat in dezen crisistijd zoo weldadig aandoet, zoudt willen steunen, dan gelooven wij zeker, dat de belangstelling van het publiek dit najaar meer dan ooit op de letterkunde van eigen bodem gevestigd zal worden.

Uw antwoord, eventueel bijdrage zien wij gaarne voor 5 October a.s. van U tegemoet.

Hoogachtend

N.V. de Spieghel

[?] van Klooster

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie