S. Tromp Meesters
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 5 juli 1937

Arnhem, 5 Juli 1937

Den WelEd.ZeerGel. Heer Dr. M. ter Braak

Kraaienlaan 36

's-GRAVENHAGE

WelEd.ZeerGel.Heer,

Gelijk U inmiddels op verschillende wijze wel zal bekend zijn geworden, dreigen U en ik grote tegenvoeters te worden naar aanleiding van het boek van Dr. Pée ‘Multatuli en de zijnen’ en wat zich daar omheen verder alzo afspeelt. Het laatste verschijnsel daarbij is de door U aangekondigde publicatie van Multatuli aan een zekere van der Hoeven en ter vermijding van misverstand, mag ik wel voor mijn oordeel omtrent die aankondiging verwijzen naar het door mij ingezonden stuk aan het Vaderland, hetwelk is geweigerd.

Inmiddels had ik een briefwisseling met den heer Greshoff, welke ik wel mag aannemen aan U bekend is. Ik verzocht daarin om in het Augustus-nummer van ‘Groot Nederland’, desnoods als inlegvel te mogen doen opnemen een korte beschouwing over de betekenis van de door U te publicéren brieven.

Aanvankelijk verzocht ik dit voor mevrouw Douwes Dekker, doch waar uit de correspondentie met den heer Greshoff blijkt, dat men dat waarschijnlijk onvoldoende objectief zou vinden, verzocht ik zulks voor mijzelf.

Ik vrees dat publicatie in het Augustus-nummer zelfs als inlegvel onmogelijk zal zijn, doch correspondeer daarover nog met den heer Greshoff.

Inmiddels is mij gebleken uit de inzage der correspondentie tussen U en mevrouw Douwes Dekker, dat Gij meent dat zij die brieven niet ter lezing mag geven aan mij, vóór de publicatie in Augustus heeft plaats gehad. Die opvatting lijkt mij beperkter dan Uw eerste schrijven aan haar feitelijk is. Dat schrijven schijnt mij slechts uit te sluiten publicatie door haar zelve of door middel van derden, alvorens ‘Groot Nederland’ in Augustus is verschenen.

Het wil dus mij voorkomen dat publicatie door een derde in dat zelfde Augustus-nummer of in een ander nadien verschijnend tijdschrift is toegestaan.

Teneinde de zaak echter niet meer te complicéren, verneem ik ten alle overvloede gaarne dat Gij daartegen geen bezwaar zou hebben.

Uw berichten gaarne tegemoetziende,

Hoogachtend,

S. Tromp Meesters

st.T/H.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie