S. Tromp Meesters
aan
Menno ter Braak

Arnhem. 12 juli 1937

Arnhem, 12 Juli 1937.

Den WelEd.ZeerGel. Heer Dr. Menno ter Braak

Kraaienlaan 36

's-GRAVENHAGE.

WelEd.ZeerGel.Heer,

In goede orde ontving ik uw schryven van 9 dezer, terwijl ik bij mijn thuiskomst hier ook kennisnam van Uw schryven d.d. 7 dezer.

Naar aanleiding van laatstgenoemde brief, mag ik nog wel een mededeling bij ons onderhoud bevestigen, dat Mevrouw naar myn mening geen enkele byzondere welwillendheid vroeg. Zij vroeg om in staat te worden gesteld zo spoedig mogelijk na 1 Augustus tegenover publieke recensenten haar lezing te geven van het door U per 1 Augustus te publiceren materiaal en niet alleen door haar eigen ongeschoolde pen, maar eventueel door middel van een derde, alsmede om al het betreffende materiaal daarvoor tijdig ter inzage te mogen ontvangen.

Het doet mij genoegen, dat Gij het eerste deel daarvan inwilligt en ik zal in de betreffende publicatie de door U in Uw schryven van 9 dezer opgegeven zinsnede letterlyk opnemen.

Wat het tweede deel betreft bestaat er blijkbaar tussen ons nog een misverstand. Ik bedoel allerminst dat Gij mij tevoren ter inzage geeft Uw literair historische beschouwingen, maar ik meen wel, dat, indien Gij b.v. buiten de aan Mevrouw Douwes Dekker toegezonden briefwisseling ander nieuwe materiaal hebt verzameld dat op die kwestie betrekking heeft, Gij ook dat ter kennis[neming] zoudt moeten toezenden. Het komt er natuurlyk op aan de gevolgen van de mijns inziens praemature aankondiging van een en ander per 21 Mei zoveel mogelyk ongedaan te maken. Bij dat werk behoort Gij niet ten halve te blijven steken. Zoals ik U reeds mededeelde behoort Gij mijns inziens niet gedeelten van uw materiaal bij uw publicatie achter te houden om in een verder te verwachten debat alsnog te gebruiken, maar evenmin een deel daarvan aan een schryver van een tegenbeschouwing te onthouden. Ik weet natuurlyk helemaal niet of Uw verder materiaal, buiten gemelde brieven om, van belang is, maar beschouw hier de zaak zuiver principieel.

Gaarne alsnog hieromtrent Uw mening tegemoet ziende,

Hoogachtend,

S. Tromp Meesters

St.T/B.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie