Menno ter Braak
aan
S. Tromp Meesters

Den Haag, 16 juli 1937

Den Haag, 16 Juli 1937

Kraaienlaan 36

Zeer geachte Heer Tromp Meesters

Uit Uw schrijven van 12 Juli j.l. blijkt mij, dat er inderdaad nog één misverstand is blijven bestaan. U schrijft daarin n.l.: ‘Het komt er natuurlijk op aan de gevolgen van de mijns inziens praemature aankondiging van een en ander per 31 Mei zooveel mogelijk ongedaan te maken’; en op grond daarvan vraagt U mij om beschikbaarstelling van mijn materiaal. U vergist zich dan toch nog in de motieven, die mij bewogen aan mevr. Douwes Dekker de correspondentie van te voren ter inzage te geven. Ik deed dat n.l. niet om ongedaan te maken, wat mijns inziens helemaal niet ongedaan gemaakt behoeft te worden, maar omdat ik mij levendig kon voorstellen, dat mevr. Douwes Dekker zich, als de weduwe van ‘Edu’, voor den inhoud zou interesseeren en er zoo spoedig mogelijk kennis van zou willen nemen. Er bestaat tusschen haar en die brieven een relatie van zuiver menschelijken aard, die ik meende te moeten respecteeren door haar, met terzijdestelling van ieder ander motief, op de hoogte te brengen van den inhoud. Uit mijn brief aan mevr. Douwes Dekker van 8 Juni j.l. zal U die gezindheid ook ten duidelijkste kunnen blijken.

Daaruit volgt, dat ik geen reden aanwezig zie om mevr. Douwes Dekker ook nog op de hoogte te brengen van onderzoekingen, die alleen mijn zaak zijn, en die slechts tot doel hebben bepaalde punten in de correspondentie te verifieeren. Wanneer zij mijn opvatting van deze brieven wil weerleggen, zal zij dat toch moeten doen op grond van den tekst, die m.i. voor zichzelf spreekt. Mijn annotatie beperkt zich tot het ophelderen van duistere punten of slecht aangeduide feiten, maar ik heb er toch bezwaar tegen die uit handen te geven voor ze door de publicatie gemeengoed zijn geworden.

Ik hoop, dat U zich, mede in verband met ons onderhoud, deze overwegingen kunt voorstellen.

m.b.gr.en hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie