S. Tromp Meesters
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 23 juli 1937

Arnhem, 23 Juli 1937.

Den WelEd.ZeerGel. Heer Dr. Menno ter Braak

Kraaienlaan 36

's-GRAVENHAGE.

WelEd.ZeerGel.Heer,

Hierbij moge ik U doen toekomen het artikel dat ik gaarne in het Vaderland van 2 Augustus a.s. geplaatst zag. Ik bereken dat dit artikel 7 kolom in uw courant zal beslaan. Mocht Gij het dus in 2 of meer vervolg-artikelen willen plaatsen, dan kan ik dat volkomen begrijpen. Het is natuurlyk feitelyk als tijdschriftartikel geschreven en ik zou het dan ook aan ‘Groot Nederland’ ter plaatsing in het Septembernummer willen aanbieden. Het overschrijdt verre de omvang van een ingezonden stuk. Desniettemin neem ik aan dat, alle voorafgaande situaties in aanmerking genomen, Gij tot opname wilt overgaan. Ik wijs hierbij o.a. op de brief van den Heer Meersmans, waarin een aangelegenheid wordt behandeld die herhaaldelijk gebleken is de gezichtspunten van Uw redactie belangrijk te beïnvloeden.

Misschien dat ik nog enkele redactiewijziging zal aanbrengen, ik zend het gecorrigeerde exemplaar dan nog wel bij de redactie in.

Ik doe het concept-artikel zelf U echter reeds thans toekomen, opdat Gij rustig gelegenheid zult hebben een onderschrift te prepareren. Dit is dan myn reprociteit voor de mij gegeven gelegenheid om per 2 Augustus van onze zienswijze te doen blijken.

Gaarne zou ik vernemen wanneer Gy tot plaatsing onverhoopt niet zoudt willen overgaan.

Hoogachtend,

S. Tromp Meesters

St.T/B.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie