Menno ter Braak
aan
Constant van Wessem (Den Haag)

Den Haag, 22 november 1938

22 Nov. 1938

Beste Van Wessem

Langs dezen weg wil ik je even persoonlijk berichten, dat ik, na eenig aarzelen, op verzoek van Leopold de redactie van de Vrije Bladen op mij genomen heb in samenwerking met Jos. de Gruyter en Garmt Stuiveling. Tot mijn spijt kon ik daarover j.l. Zaterdag nog niets zekers zeggen, aangezien alles toen nog voorloopig was. Ik stel er echter prijs op, om je van deze onderneming nu zelf in kennis te stellen, aangezien je zoo lang met het tijdschrift één bent geweest. (Een officieele mededeeling van den uitgever aan alle voormalige redactieleden volgt.)

Ik ben tot deze stap niet overgegaan dan na nauwkeurig onderzocht te hebben, hoe de zaken stonden. Uit een brief van Leopold aan de redactie van de Bladen is mij gebleken, dat de samenwerking op regelmatige wijze werd beëindigd; antwoord op dien brief is bij hem niet ingekomen. Ten overvloede heb ik van te voren nog inlichtingen gevraagd bij Van der Woude, die volgens mededeeling van Leopold onderhandeld had met een anderen uitgever over mogelijke overname van het tijdschrift. Van der Woude was van meening, dat het aanbeveling zou verdienen nog overleg te plegen met de oude redactie; ik heb dat echter niet gedaan, omdat mijn voorwaarde bij het overnemen van die redactie was, dat er menschen van een ander ‘levensgebied’ bij betrokken zouden worden, ten einde wat meer veelzijdigheid te bereiken. Ook dit meen ik je even te moeten meedeelen, opdat je niet abusievelijk zoudt concludeeren, dat ik iemand zou hebben willen negeeren.

Ik kreeg uit de mededeelingen van Leopold den indruk, dat bij jullie een (begrijpelijke) redactie-moeheid bestond; misschien ben je dus zelfs blij van het karwei af te zijn. Het leek me echter op mijn weg te liggen om, veronderstellende dat het lot van dit ons oude gemeenschappelijke tijdschrift je ter harte blijft gaan, je persoonlijk in te lichten en de hoop uit te spreken, dat je actief medewerker zult blijven.

h.gr.

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie