P.H. Ritter Jr.
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Utrecht, 27 oktober 1930

Den weledelzeergeleerden Heer Dr. M. ter Braak

ROTTERDAM

Beukelsdijk 143b.

 

27 October 1930.

 

Zeer geachte Heer ter Braak,

Onder referte aan Uw schrijven d.d. 13 dezer deel ik U thans mede, dat ik U op Zondag 23 November gaarne zal hooren spreken over het nieuwe boek van Ali Smeding, dat dezer dagen zal verschijnen bij Nijgh en van Ditmar. Ik verzoek U behalve een exemplaar voor Uzelf er ook een voor mij te vragen, dat ze dan naar mijn adres moeten zenden. Als honorarium kan ik U Fl.40,-- toestaan. Ik verzoek U dit bedrag te willen bevestigen naar Amsterdam aan de Directie van de AVRO, Keizersgracht 107.

Tevens verzoek ik U uiterlijk 10 November a.s. een korte syllabus met duidelijk portret in te willen zenden aan de administratie van de Radiobode, Amsterdam, Keizersgracht 107. (Syllabus van plm. half kolom druks Radiobode).

Ik moet U tevens verzoeken Uwe lezing volledig op papier te stellen, daar de Programma-Commissie inzage kan eischen van de lezing. Doet zij dit, dan moet U paraat zijn!!

Misschien ten overvloede deel ik U nog mede, dat U spreekt in de AVRO-studio Engweg, Hilversum, van 2-2.30.

Wilt U mij de ontvangst van dit schrijven ook nog even bevestigen? Bij voorbaat dank daarvoor.

Met hoogachting en beleefde groeten,

P.H. Ritter Jr.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Doorslag: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie