Ant Faber
aan
Menno ter Braak [Rotterdam]

Zutphen, 30 november [1931]

Zutfen. 30 nov.

 

Beste Menno.

Hartelijk dank voor je brief. Je zult langzamerhand wel razend op me worden, maar mijn opinie over Hampton Court zal je in geen geval deze week nog bereiken, aangezien ik niet eerder er aan mag beginnen te lezen als Maandag 7 Dec. 'k Moet me de laatste tijd stelselmatig tegen mezelf beschermen.

Die armzalige studieavond van de vorige week is er doodonschuldig aan. 'k Zie wel, dat je weinig begrip hebt van de beslommeringen eens huisvrouws met kinderen ten haren laste. Wees er maar blij om!

Als ik je opnoemde, wat ik deze week voor elkaar te brengen heb, zou je misschien eenig medelijden toonen, dat ik nochthans niet begeer of verdien. Je zult nog wel eens meer geduld met me moeten hebben vermoed ik.

Onder welk ‘specimen’ A.F. moet worden ingedeeld is mezelf een raadsel, in elk geval een specimen dat last met zich zelf heeft.

'k Ben een vreeselijk ongeregeld mensch, met weinig systeem van werken. 't Gevolg is natuurlijk een minimum vrije tijd. M'n beroep hier werkt niet mee om hier verandering in te brengen.

'k Maak vaak voor mezelf een pracht dagindeling en één dag gaat dat goed en smaak ik de grootste genoegens. Maar langer dan één dag is dit nooit in werking. De indeeling van de volgende dag brengt de grootste wanorde teweeg. 'k Smaak er een duivelsch genoegen in alles net andersom te doen en de portie vrije tijd te nemen, wanneer die mij te pas komt. Gevolg natuurlijk, dat alles zich ophoopt en de portie vrije tijd tot nihil wordt terug gebracht. Met als verder gevolg nog steeds geen opinie over ‘Hampton Court’.

Als ik niet genoeg tijd voor mezelf krijg, barst ik van ongedurigheid en schiet natuurlijk heelemaal niets meer op. Dit stadium is nu ongeveer aangebroken. Weinig belangrijk trouwens voor buitenstaanders.

Verder heb ik een ontwikkelingsgang uitgezocht die ook eenigzins langdradig is. 'k Ben bang dat ik niet voor m'n 80ste eenigzins volwassen ben. Jammer van al de tijd.

Toen ik je schreef, dat ik die studieavond moest bijwonen, dacht ik opeens aan de bommen [?] op Bentveld. Waarom ik die studieavond volg? Om mezelf te dwingen (beter, gedwongen te worden) niet eigen gekozen studiemateriaal vóór een bepaalde tijd door te werken en te verwerken. Gebruikt wordt Kautsky's bewerking van Marx. Öconomische Lehren. 'k Vind het ganschelijk niet vervelend. Ieder bestudeert voor zichzelf een bepaald deel, er wordt een referaat gemaakt alleen over de belangrijke punten en de discussie bouwt daarop voort. (heeft het althans te doen; de laatste keer was het akelig van saaiheid, meest vrouwen!)

'k Pik er uit op, wat me te pas komt. Er zijn een paar prettige menschen bij, zonder welke ik er niet aan gedacht zou hebben voor deze avond over te komen.

Verder loop ik voortdurend de kans, een beurt te krijgen voor het maken van een referaat. Buitengewoon gezond (zie vorige brief).

Verder als geweldige factor in dezen ‘Amsterdam’. Een huisvrouw moet voor de buitenwereld altijd een geldige reden hebben om er uit te breken! Er is dus niets te vreezen, dat ik af zal dwalen tot een studienajagende, wijsheidspeurende, jonge vrouw.

Over de hoofdschotel van je vorige brief, loop ik al dagen na te peinzen. 'k Wil er erg graag nog eens met je over praten. Het boek van Huxley heb ik maar direct bij mijn verlanglijst voor de Sint gevoegd. 'k Hoop dat de man mij genadig is.

Het programma van de A'damsche reis wordt langzamerhand vrij groot, vooral als ‘Hampton Court’ er ook nog bij komt.

Waar en wanneer laat ik nu maar aan jou over, maar graag na Woensdag 9 Dec. vanwege mijn lessen. Ik krijg daarna van mijn Pa ± een week vacantie. 'k Zit dan in den Haag. Indien je de trein schrijft waar mee je naar A'dam reist, kan je mij in den Haag oppikken.

Het nummer van ‘Forum’ kreeg ik toegestuurd. Tot nog toe ben ik het, geloof ik, wat de groote lijnen betreft, wel met jou bijdrage eens. 'k Moet er nog eens nader over peinzen.

't Leven geeft vele problemen tegenwoordig. Naast de vele voeg ik nog een meer-practische, niettemin zeer belangrijke, dat op een spoedige oplossing wacht in tegenstelling met de andere. Het luidt: Hoe breng je een gezin van 8 menschen met ‘wandluizen’ over in een nieuwe woning met achterlating van die wandluizen. (Dit is een zeldzame soort levende wezens, dat zonder maskers bestand is tegen de invloed van alle tot nu toe uitgevonden gassen.)

Dit probleem in tegenstelling met dat van ‘Forum’.

Dag hoor.

Tot ziens!

Ant

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie