G.A. ter Braak-Huizinga
aan
Menno ter Braak

Eibergen, 21 februari 1931

Eibergen, 21 Februari 1931

 

Beste Menno

Daar deze brief aan zakelijke aangelegenheden gewijd zal zijn, zal ik er een apart velletje voor nemen en er voor Truida een brief bijvoegen.

Door de uitgehoorde inlichtingen van mijn vriend [xx]ijdordt], dien ik (als grensontvanger hierover raadpleegde, ben ik nu vrij goed op de hoogte van de bepalingen omtrent ‘Heimatsgut’.

Om vrijdom van invoerrechten te krijgen moet men zich wenden tot den inspecteur in wiens dienstkring de goederen zullen worden vrijgemaakt. Voor het douanekantoor is het adres Den heer Inspecteur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen te Oldenzaal.

Bij de aanvraag moet worden overgelegd:

a. Eene verklaring van het gemeentebestuur of eenige andere bevoegde autoriteit, waaruit ten genoegen van den inspecteur blijkt, dat degene voor wie de goederen bestemd zijn, komende uit den vreemde, met een ingezetene van het rijk in het huwelijk zal treden of is getreden.

b. Twee gelijke lijsten, waarop alle goederen die tot den of de geschenken behooren en naar Nederland worden gebracht, onverschillig of er al of niet aanspraak op vrijdom voor bestaat.

Met vrijdom worden alleen toegelaten goederen kennelijk tot een uitzet behoorende of als bruids-of bruiloftsgeschenk kunnende worden aangemerkt (Geen voedings- of genotmiddelen of manufacturen aan het stuk)

Als Gerda kans ziet de bedoelde lijst (in duplo) samen te stellen voor zij in Holland komt, kun jij die naar den inspecteur sturen met de verklaring bedoeld in a, die je natuurlijk in Rotterdam wel kunt krijgen. Dan kun je de machtiging mee naar Berlijn nemen en kan deze met de goederen mee gezonden worden.

Kan dat niet dan zouden jullie moeten wachten tot je na het trouwen weer in Holland bent en om bespoediging der machtiging verzoeken, die je dan naar Berlijn moet sturen, dan zou Gerda zich zoolang moeten behelpen met wat jullie aan huishoudgoed hebt en met de kleeren, die zij als bagage bij zich heeft. Je kunt haar daar dus wel over schrijven, het is in elk geval raadzaam gebruik te maken van deze bepalingen.

Vandaag was Gerrit ter Braak hier voor een week-end, hij zei dat er toch stellig een maand heenging met het maken van zulke mantels. Zou het dan niet raadzaam zijn niet met bestellen te wachten tot Gerda er is, vooral nu zij een week later komt? Denk je er nog over bij Huizinga te bestellen? Of denk je, dat het er veel duurder wordt?

Ik heb eens nagegaan wat wij zoo succesivelijk] aan je inrichting hebben bijgedragen, wij moeten daarbij een zekere grens stellen, die voor alle vijf ongeveer kan gelden. Mijn conclusie is dan dat wij je nog f200 kunnen geven benevens dan de f30 om Truida's reis één keer te betalen. Zooals je je zult herinneren, is de keukeninventaris in jullie flat door mij betaald (niet gaskomfoor en eetservies). Tenzij er iets bij is wat Truida wenscht te behouden, geef ik die Gerda als huwelijkscadeau. Wat betreft het gero-zilver en huishoudlinnen zou ik de beschikking daarover willen aanhouden tot Truida weet hoe zij verder doet en tot bekend is, wat Gerda daarin zelf meebrengt, in elk geval behoort aan Truida een ledikant met beddegoed.

't Is net of ik bezig ben een testament te maken, ik zal nu maar een ander velletje nemen en over meer huiselijke zaken aan Truida gaan schrijven, wat jij dan evengoed moogt lezen als zij dezen brief.

Breng Gerda voorloopig onze groeten over.

Moeder

 

PS Mij dunkt dat je over die reusachtige gasrekening eens moet praten met menschen die op degelijke wijze stoken, je [xxxxxxxx] is op zulke excessen niet berekend. 't Zal misschien veel schelen als er het volgend jaar een kolenkachel in de eetkamer komt, dat zal toch wel aangenamer zijn, daar Gerda veel meer dat Truida in huis zal vertoeven.

Geef je eens op welke datum je nog in Enschedé komt en zoo mogelijk met welke films? Wij kunnen nu niet 4 Maart met Gerda komen. Jullie zijn dus 8 Maart hier, als Gerda dan na 15 Maart naar Rotterdam ging en na 22 Maart weer hier kwam? Enfin nadere plannen kunnen nog gemaakt worden, maar de datum in Enschedé wil je misschien wel even schrijven. Ben je nu geheel op oude kracht?

 

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie