Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 14 december 1937

14 Dec. 37

 

Beste Jan

Altijd maar weer complicaties. Het is goed, dat ik je deze week weer spreek. Als ik dus wel begrepen heb, tref ik je pl. m. 12 uur in Riche, en blijf je dien nacht bij ons logeeren? Dat is gezellig; we kunnen dan gezamentlijk den volgenden dag naar Amsterdam gaan.

Bijlagen. 1. Een stupide antwoord van Truida, naar aanleiding van mijn als concessie bedoelde brief n.b., in een zoo ‘wetenschappelijk’ mogelijken toon gesteld. Het is dus zoo, dat ik, zoodra ik om feiten vraag, weer wordt uitgebekt, als had ik me aan ik weet niet welke majesteitsschennis schuldig gemaakt. Graag Donderdag terug!

2. Een document van den heer Gerard Walschap, dat ik gisteren in de bus vond, en doorslag van mijn antwoord aan Z.Ed. Ik weet niet, wat je hem misdaan hebt, maar in ieder geval vind ik zijn toon onhebbelijk, tegenover een derde. Is dit soms ook weer een schakeltje in het Vlaamsche ‘protest’? We kunnen dit geval ook Donderdag even afdoen. Ik krijg steeds meer genoeg van de Zuiderbroeders, moet ik zeggen, alleen al om dien verschrikkelijken toon. Maar deze heer komt tenminste met een feit, waarover gehandeld kan worden; zoover ben ik met het echtpaar Varangot tot op heden nog niet gekomen, en ik heb er nu ook schoon genoeg van. Je weet niet, hoe dit geraaskal der Varangots mij heeft gehinderd. Het idee, dat zulk geschrijf van mijn eigen zuster uitgaat, is nu niet bepaald hartverheffend.

Ik heb voor Eddy alle moeite gedaan die ik kon, bij de NRC; maar ik geloof niet, dat hij serieuze kansen heeft. Ook schreef ik hem, of hij wilde solliciteeren, en ik zond Swart nog twee artikelen van zijn hand uit het Bat. Nwsbl. De strooming zal echter wel zijn: een gematigd objectief heer, liever Campert dan Du Perron. Ook Simon schijnt tot een gesprek genoodigd te zijn.

Gek van Schilt, om niets te laten hooren. Ik zit thuis met dikke keel, zal hem er over aanschieten, zoodra ik weer ter krant ben.

In de kerstvacantie schrijf ik iets èn over zieke Nietzsche èn over Rougemont, dien ik bezig ben te lezen. Je krijgt het zoo spoedig mogelijk.

Tot Donderdag dus! hart. gr. 2×2

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie