Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

15 januari 1938

Den Haag, 15 Jan.

 

Beste Jan

Vanmorgen heeft Truida mij uit Brussel opgebeld en mij verzocht om zoo spoedig mogelijk over te komen, omdat zij ‘de zaak’ wilden bespreken; er waren allerlei misverstanden etc. Ik heb gezegd, dat ik wel met haar wilde spreken, maar in geen geval met Victor; hetgeen zij weigerde. Daarop volgde nog een beetje discussie, waarbij ik een oogenblik geweldig nijdig werd en het woord ‘ploertig’ liet vallen. Wij hebben toen maar opgehangen. Het dient tot niets, zoolang Truida onder den invloed van dit sujet staat. Van hem ligt er overigens juist weer een brief! Hij is verdomd energiek, moet ik zeggen, want hij weet, dat hij hem ongeopend terug krijgt. Toch maar probeeren, en dan later zeggen, dat ik hem niet heb willen aanhooren.

Ik moet je waarschuwen: er zal meer komen van dezen kant. Uit het telefoongesprek met Truida merkte ik al, dat zij al weten, dat jij in Den Haag was. Conclusie van het ressentiment: jij bent naar Den Haag gegaan om mij weer te hypnotiseeren, en daarom weiger ik hem aan te hooren. Zoo hopeloos is deze zaak, dat ik er beu van ben. Maar ik twijfel er niet aan, of V.V.'s rancune zal nu andere middelen zoeken om zijn eigen ratéschap op jou, mij of een ander af te schuiven. Ik acht hem nu in staat tot het schrijven van lasterlijke artikelen in Degrelle- of Mussert-blaadjes.

Zoo nu en dan heb ik het gevoel, of de lucht vergiftigd is, die ik inadem. Het klinkt misschien pathetisch, maar het is zoo. Wanneer de smeerlapperij je zoo duidelijk voor oogen komt, en dat bij iemand, die niet dom genoeg is om alleen maar primitief smerig te zijn, dan is de atmosfeer voor een paar dagen verpest. Wij zullen voor 2 Febr. het huis nog eens luchten...

Ingesloten een in dit verband niet onvermakelijk stukje uit de N.R.C. Ik beschuldig Van Loon van valschheid in geschrifte, omdat hij spreekt over boeken van Varangot, die niet bestaan, en waardoor hij dus de Nederlandsche litteratuur in den vreemde wil discrediteeren...

Met Saenredam zal ik nog even moeten wachten. Over die sfeer iets schrijven is me compleet onmogelijk in deze sfeer.

veel hart. gr. v.h.t.h.

je Menno

 

Het boek van Brugmans over Diderot is me meegevallen, al bevat het niets nieuws of verrassends.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie