Menno ter Braak
aan
Giacomo Antonini

Den Haag, 24 oktober 1938

Den Haag, 24 Oct. '38

Kraaienlaan 36

 

Beste Gino

Denis de Rougemont zond mij zoojuist een exemplaar van zijn ‘Journal d'Allemagne’, dat ik dadelijk met groote belangstelling heb gelezen; ik hoop er binnen enkele dagen ook over te schrijven. De lectuur overtuigt er mij nog meer, dat hij iemand is, die in Holland een klankbodem kan vinden; ik hoop daarom zeer, dat zijn reis in de tweede helft van November kan plaats hebben, zooals je schreef.

Zou je nog eens als bemiddelaar willen optreden? Dit alles gaat veel gemakkelijker mondeling dan schriftelijk, wanneer, zooals in dit geval, de ‘onderhandelende partijen’ elkaar nog niet persoonlijk kennen. Ik zou nu willen voorstellen, dat Rougemont 28 Nov. in Den Haag spreekt, en in eenige volgende dagen van die week in Amsterdam en Rotterdam (ev. ook nog een andere universiteitsstad). Maar om iets definitiefs te kunnen arrangeeren, moet ik positief weten, dat hij die week (dus ± 28 Nov. tot 3 [Dec.]) in Holland kan komen. Ik kan dan ook probeeren mijn eigen tijd zooveel mogelijk vrij te houden om hem Nederland te laten zien.

Het zal waarschijnlijk wel mogelijk zijn per lezing ± f 30 los te krijgen van de vereenigingen, die ik er voor wil spannen. Bij een minimum van drie lezingen wordt dat dus f 90 + reis- en verblijfkosten. Ik kan mijn logeerkamer ter beschikking stellen, dus practisch blijven alleen de reiskosten te vergoeden. Dit zijn geen hooge honoraria, maar Rougemont is ook geen spreker voor de Alliance Française, die alleen voor de salonfähige Fransche cultuur zorgt.

Wil je hem dus vragen:

1oof hij die week kan vastleggen
2oof hij genoegen neemt met dat geld
3oof hij bij mij wil logeeren.

Zegt hij op alle drie punten ja, dan kan ik beginnen zijn ‘tournee’ te regelen.

Van Eddy slechte berichten. Hij ligt met longontsteking in het R.k. ziekenhuis te Bandoeng, maar schijnt nu voorloopig toch buiten gevaar te zijn. Gelukkig, want de afstand is onder deze omstandigheden dubbel onverdraaglijk.

Bij voorbaat hartelijk dank voor je interventie!,

en h. gr. van je

Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie