Menno ter Braak
aan
Maurice Roelants

Den Haag, 14 februari 1935

den Haag, 14 Febr. 1935

 

Beste Maurice,

Gisteren heeft de Nederlandsche redactie vergaderd en ik haast me, je haar conclusies mee te deelen. Onze beraadslagingen hebben in het teeken gestaan van de schikking, omdat wij, afgezien van dit ‘erotische incident’, bijzonder in onzen schik zijn met de samenwerking. Wij zijn het zeer gemakkelijk eens geworden over de door ons te volgen gedragslijn; Zijlstra heeft de vergadering bijgewoond en is dus met deze gedragslijn bekend.

1e. Wij meenen, dat het een zeer slechten indruk naar buiten zou maken, als Gijsen afzonderlijk zijn afkeuring te kennen gaf over De Indiesman, en wij hopen dan ook, dat hij daarvan zal afzien. Om aan zijn verlangen tegemoet te komen, stellen wij voor, dat voortaan op ieder nummer van Forum, tweede pag. omslag, de cursief gedrukte mededeeling zal staan, dat de redacties ieder voor zich verantwoordelijk zijn voor de door hen beoordeelde bijdragen, of iets dergelijks.

2e. Een soort ‘civiele censuur’ is voor ons onaannemelijk; wij achten het verkeerd, dat de Nederlandsche redactie voortdurend zou moeten werken onder een toezicht in zekere aangelegenheden van de Vlaamsche redactie, juist inzake punten, waarover wij nogal eens van opinie kunnen verschillen. Wij zouden bovendien een dergelijke regeling, gesteld dat zij bekend werd, niet kunnen verantwoorden. Ik leg er den nadruk op, dat dit allerminst beteekent, dat wij niet telkens tot overleg bereid zijn en in bepaalde gevallen, tot onze eigen competentie strekkende, rekening willen houden met de Vlaamsche redactie; maar het beginsel der onafhankelijkheid, dat in de afgeloopen jaargang gebleken is uitstekend te voldoen (althans zoo komt het ons voor), moet o.i. blijven gehandhaafd, juist om wederzijdsche ‘vrijheid in het onzekere’ te waarborgen.

Wij meenden echter te moeten bewijzen, dat wij prijs stellen op een loyale oplossing van het Virginia-incident, door voor te slaan, dat Virginia niet in de voor Vlaanderen bestemde oplage van Forum verschijnt. Zijlstra heeft zich bereid verklaard voor dit geval de daaraan verbonden kosten te dragen en b.v. de pagineering te laten veranderen in de voor Vlaanderen bestemde exemplaren. Wij hopen, dat de ‘vrijzinnige’ abonnés van Forum daar dan genoegen mee zouden willen nemen.

Wij wenschen ook gaarne een gemeenschappelijke vergadering te Antwerpen, maar bij voorkeur in Maart, omdat Van Vriesland en ik deze maand door de journal istiek aan handen en voeten gebonden zijn.

Het zou ons daarom aangenaam zijn, als de hangende quaestie op grondslag van ons voorstel zou kunnen worden opgelost, of althans voorloopig opgeschort.

Dit dus namens de redactie. Ik antwoord je op je laatsten brief liever mondeling; ik hoorde n.l. van Zijlstra, dat je binnenkort bij hem komt week-enden en accepteerde voor die gelegenheid een invitatie om dan bij hem te komen dineeren of soupeeren. Onze standpunten staan te ver van elkaar af; jij schijnt Prinzipienreiterei als het ergste te beschouwen, wat je je maar kunt denken, voor mij is op een bepaald punt de zuiverheid van het principe alles. Waarschijnlijk heb je gelijk, als je zegt, dat ik in dit opzicht meer op Gijsen lijk dan op jou; het verschil is alleen, dat ik niet de minste behoefte voel om mijn antipathie tegen het katholicisme met zijn elasticiteit tot in het oneindige aan de Vlaamsche afdeeling van Forum op te dringen. Ik vraag alleen zonder toezicht te mogen werken, meer niet; en ik geloof, dat van Vriesland en Vestdijk daar niet anders over denken.

Maar zooals gezegd, dit liever mondeling.

Graag zoo spoedig mogelijk het antwoord van de Vlaamsche redactie tegemoetziend,

m.h.gr.

Menno

 

Origineel: Antwerpen, Letterenhuis

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie