Briefwisseling Menno ter Braak - Het Fundament

Het Fundament
aan
Menno ter Braak [Den Haag]

Amsterdam, 12 februari 1935

12-2-'35

 

Geachte Heer:

Het Fundament, waarvan wij U tegelijkertijd een exemplaar toesturen, heeft het plan opgevat in samenwerking met Mr. L. Vooys een nr. uit te brengen gewijd aan de problemen van het strafrecht. De bedoeling is objektief en zakelijk de wording en ontwikkeling van de opvattingen over misdaad en straf in Nederland na te gaan. Daarbij komen dan problemen aan de orde als: generale preventie, misdaad en reklassering, politieke misdaad, enz.

Speciale klem dachten wij aan dit nr. bij te zetten door er in op te nemen een aantal getuigenissen van vooraanstaande Nederlandse literatoren, handelende over de vraag: Hoe staat het met het vrije woord in het klassieke land der vrijheid? Het is de bedoeling deze centrale vraag aan de orde te stellen zonder vooropstelling van een partij politiek inzicht.

We stelden ons voor ons te beperken tot een viertal getuigenissen, en wel de heer Menno ter Braak over: Vrijheid, de heer Maurits Dekker over: Vrijheid en werkloosheid, de heer Greshoff over: Vrijheid en opstandigheid, de heer Nico van Suchtelen over: Vrijheid en vrede.

We hopen dat ge bereid zult zijn de hierin aangegeven taak op U te nemen. Hieronder zijn nog enkele punten aangegeven zoals we ons zouden kunnen voorstellen dat het onderwerp behandeld werd, zonder U ook maar enigszins te willen verplichten. Zo ergens, dan is hier volledige vrijheid binnen het raam van het geheel aangewezen. We verzoeken U zeer dringend dit voorstel in overweging te willen nemen in het belang der zaak waar het hier om gaat.

In afwachting van Uw antwoord tekenen wij,

Hoogachtend,

Het Fundament

[S. van Praag]

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

 

Schema: De klassieke bodem der Vrijheid.

I.Vrijheid: Algemene kulturele betekenis, kultuur en diktatuur, vrijheid en leiderschap, enz.
II.Vrijheid en Vrede: Manifest der professoren en de Eerste Kamer, toepassing dienstweigeringswet, tijdelijke inbeslagname van anti-militaristisch propagandamateriaal, ter wille van de openbare orde, wet op de luchtbescherming, vrijheid van getuigen.
III.Vrijheid en opstandigheid: Wijziging kieswet, ambtenaren reglement, de zaak Liepmann, Laren, verdedigingsrechten der politieke verdachten.
IV.Vrijheid en werkloosheid: Bankgeheim, werkverschaffingsrecht, recht van politieke werkzaamheid.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie