L.J.Th. Bakker
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Den Haag, 18 oktober 1928

18 October 1928

Mijne Heeren,

Door uitstedigheid kon ik U niet eerder het verslag geven der gehouden vergadering der Haagsche Afdeeling dd. 12 dezer.

Door de verschillende afschrijvingen en enkele moet geacht worden, dat het ledenaantal niet meer bedraagt dan ± 120 à 130, zoodat de vergadering voor een zeer moeilijke vraag wordt gesteld. Echter werd besloten dat een propaganda commissie zou trachten meer leden te krijgen, waardoor ter vergadering een klein bedrag voor onkosten werd beschikbaar gesteld.

Van de propaganda commissie is voorzitter dhr. W.J. de Jong Klimopstraat 232 te 's-Gravenhage, die zich inmiddels wel met U in verbinding zal gesteld hebben.

Over een maand wordt weer een vergadering samengeroepen om de verdere mogelijkheden te bespreken.

Vertrouwende U van een en ander voorloopig te hebben ingelicht,

Hoogachtend,

Uw dw.

L.J.Th. Bakker

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie