Briefwisseling Menno ter Braak - A.I. van Deinze

A.I. van Deinze
aan
Menno ter Braak

Utrecht, 14 september 1927

Utrecht, 14 Sept '27.

Weledelgeboren Heer,

Van mijn collega Engelman heb ik al eenige maanden geleden vernomen dat men ook in Utrecht tot oprichting van een afdeeling der Ned. Filmliga wil overgaan.

Daar ik als bonafide journalist - correspondent v/h Alg. Handelsblad - veel vrijen tijd ter beschikking heb, bood ik aan het secretariaat waar te nemen, waarvoor hij iemand zocht. Hiermee ging hij accoord, maar tot dusver heeft nog geen oprichtingsvergadering of eenige andere bespreking plaats gevonden.

Nu is mijn vraag deze: Vormen alle plaatselijke afdeelingen een onderdeel der Ned. Liga of hebben zij eigen zelfstandigheid?

Bovendien zou ik graag van U vernemen of er voor dit secretariaat een vergoeding wordt toegekend en eventueel tot welk bedrag.

Mogelijk kunt U mij ook den weg aangeven om tot een spoedige oprichting in Utrecht te komen. Ik ben al eenmaal bij U aan huis geweest in Amsterdam, maar er bleek toen niemand aanwezig.

Gaarne Uw berichten tegemoet ziende, teeken ik

Hoogachtend

Uw dw.

A.I. van Deinze

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie