Briefwisseling Menno ter Braak - Delftsch Studentencorps Debating Club ‘Vrije Studie’

Delftsch Studentencorps Debating Club ‘Vrije Studie’
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Delft, 11 september 1927

Delft 11 Sept. 1927

Weledelgeboren Heer,

In verband met Uw schrijven van 1 Sept. j.l. kan ik U het volgende omtrent de Delftsche Filmligaplannen mededeelen.

Het oprichten van een aparte Delftsche Filmliga, waaraan dus ook de burgerij zou deelnemen, lijkt ons niet goed mogelijk, om de eenvoudige reden, dat van die zijde de belangstelling zeer gering is.

Onder de studenten en speciaal onder de leden van het Delftsch Studentencorps is evenwel zeer veel enthusiasme voor de goede film, en het plan die ook geregeld in Delft te vertoonen, aanwezig.

Er bestaat nu een vereeniging in het D.S.C., ongeveer 250 leden tellende, genaamd ‘Vrije Studie’, die steeds tot taak had de studenten op cultureel gebied voor te lichten en dit deed door het organiseeren van lezingen en voordrachten, waarvoor altijd autoriteiten op verschillend gebied als sprekers optraden.

Wij hebben nu het volgende plan. De vereeniging ‘Vrije Studie’ neemt de statuten van de Nederlandsche Filmliga over en wordt dus zoodoende tot Film-Liga gepromoveerd; voorts betaalt zij jaarlijks de vereischte contributie, voor het houden van een zeker aantal voorstellingen (dit jaar dus 12). Daarbij is het bestuur van ‘Vrije Studie’ gerechtigd schriftelijke introducties op aanvraag van particulieren, niet-leden van ‘Vrije Studie’, aan deze te verstrekken, zoodat ook de burgerij de voorstellingen kan bijwonen.

Voorts is in Delft een zeer geschikte gelegenheid, nl. de bioscoopzaal van Stads Doelen, waar de films onder leiding van vakkundig personeel en met een modern projectietoestel kunnen worden vertoond.

Zeer gaarne vernam ik van U, of de Nederlandsche Filmliga met dit plan accoord kan gaan, of indien dit niet het geval mocht zijn, mij dan Uw eventueele bezwaren te willen melden.

Ook zou ik gaarne een exemplaar van de Statuten van de Nederlandsche Filmliga van U ontvangen.

U bij voorbaat dankend voor de door U te nemen moeite heb ik de eer te zijn, met de meeste

hoogachting

Uw.dw.

J.P. Bourdrez

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie