Menno ter Braak
aan
Delftsch Studentencorps Debating Club ‘Vrije Studie’

Eibergen, 12 september 1927

Eibergen 12 Sept. 1927

Weldegeb.Heer

In verband met Uwe oprichtingsplannen inzake een delftsche Filmliga, waarvan wij met groote belangstelling kennis genomen hebben, heb ik de eer U nog de volgende bijzonderheden mee te deelen. - 10 Sept. j.l. is de ‘Nederlandsche Filmliga’ definitief tot stand gekomen. Afdeelingen voorloopig: Amsterdam, Rotterdam, den Haag, Utrecht en Groningen. De Liga laat aan de afdeelingen de grootst mogelijke vrijheid van beweging; centralisatie is echter onvoorwaardelijk noodig voor de aankoop en huur van films, programmasamenstelling, optreden tegen de Bioscoopwet en tegenover de Bioscoopbond. De afdeelingen krijgen de Statuten toegezonden, waarmee hun reglement niet in strijd mag zijn: zij zijn automatisch door Voorzitter en Secretaris in het Hoofdbestuur de Nederlandsche Liga vertegenwoordigd. Verdere bijzonderheden worden U, mocht U tot oprichting overgaan, gaarne ten allen tijde door mij toegezonden. - De Liga geeft een officieel orgaan uit, De Explicateur, onder redactie van Joris Ivens, L.J. Jordaan, Henrik Scholte en Constant v. Wessem (Secr.redactie, Dalweg 15, Hilversum). Dit blad wordt echter niet op risico van de Liga uitgegeven, maar door een uitgever, die daarvoor 600 abonné's gegarandeerd wenscht; hij bekostigt echter een binnenkort te verschijnen Proefnummer. Wij bevelen de afdeelingen dus aan, indien mogelijk adreslijsten voor dit nummer gereed te maken en in ieder geval propaganda voor het eerste filmblad in Nederland te maken. De abonnementsprijs zal f2.50 bedragen; het blad bevat tevens paraphrase van het programma (losse inlage bij 16 pag. text) en verschijnt 12 maal per jaar. - Over een propaganda-matinee zoudt U in overleg kunnen treden met de technische leiding. Het verdient zeker aanbeveling deze matinee tevens als eerste matinee van de serie te doen gelden, ter vermijding van overbodige onkosten. Het propagandaprogramma bevat, dat 10 ct te A'dam draait, bevat een inleidend-documentaire film, een film d'avant guerre, een ‘cinéma pur’ van Henri Chomette en als hoofdnummer Crainquebille van Jacques Feyder. - Als gemiddelde prijs van een programma zal men ong. f.50 te rekenen hebben Het juiste verhoudingscijfer wordt echter na de eerste matinee vastgesteld, een reden temeer waarom wij U aanraden, spoedig tot formatie van een afdeeling over te gaan. - De afdeelingen worden geacht over een zaal met projectie-mogelijkheid en technische bediening zorg te kunnen dragen. Het muziekarrangement wordt van Amsterdam doorgezonden.

In het algemeen moeten wij U dus verzoeken tegen 1 Oct. met ledenminimum, zaalhuur en muzikale illustratie gereed te zijn. Voor de rest wordt dan door ons zorg gedragen.

Gaarne tot alle inlichtingen bereid

met de meeste hoogachting

voor het Dagelijksch Bestuur der Nederl. Filmliga

Secretaris-Penningmeester

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie