Delftsch Studentencorps Debating Club ‘Vrije Studie’
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Delft, 26 september 1927

Delft, 26 September 1927

Zeer Geachte Heer.

In verband met de correspondentie die U voerde met mijn broeder, is bij ons het volgende plan gevormd. Twee vereenigingen van het Delftsch Studenten Corps, met name ‘Vrije Studie’ en de D.S. Amateur Fotografen Vereeniging, zouden als lid der Nederlandsche Filmliga toetreden en zich daarmede verplichten tot vertooning van zes programma's. De vertooningen zouden dan plaats hebben in een der zalen der Studenten Societeit Phoenix met het toestel der Fotografen Vereeniging, alleen voor leden der bovengenoende twee vereenigingen. Om dit plan aan de ledenvergaderingen ter goedkeuring te kunnen voorleggen zou ik nog gaarne de volgende inlichtingen van U willen ontvangen:

1. Kunnen deze twee vereenigingen als lid toetreden van de Nederlandsche Filmliga met het oog op eventueele tegenstrijdigheid tusschen Uwe statuten en die der vereenigingen.
2. Hoe worden de vergoedingen voor de programma's berekend; naar het aantal leden of per afdeeling. Het aantal personen dat van een der beide vereenigingen lid is, zal ongeveer 250 bedragen.
3. Hoe is de regeling bij eventueele beschadiging of vernietiging der films.
4. Kunnen uit de door het dagelijksch bestuur samengestelde progamma's, er zes naar verkiezingen uitgekozen worden.
5. Is bij het programma de levering der muziek inbegrepen?

U zoudt ons zeer verplichten met toezending van een exemplaar der statuten van de Nederlandsche Filmliga.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,

Uw H.H. Bourdrez

w.n. secretaris

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie