Menno ter Braak
aan
Delftsch Studentencorps Debating Club ‘Vrije Studie’

Amsterdam, 28 september 1927

Amsterdam 28 Sept. 1927

Zeer geachte Heer

In antwoord op Uw schrijven van 26 dezer, waarvoor mijn dank, het volgende. Uw plan is natuurlijk in beginsel slechts toe te juichen. Het zal echter noodzakelijk zijn, dat de Statuten der betrokken vereenigingen niet met die der Nederlandsche Liga strijdig zijn. Ik kan natuurlijk moeilijk beoordeelen, in hoeverre daartoe wijzigingen noodig zouden zijn. De Statuten der Liga kan ik U waarschijnlijk morgen zenden, anders toch zeer binnenkort; maar om twee vereenigingen daaraan te assimileeren kon eventueel wel bezwaren met zich brengen. Is het niet mogelijk één Uwer vereenigingen te laten toetreden, terwijl een bepaling omtrent introductie der andere in het huishoudelijk Reglement wordt opgenomen? In ieder geval stellen wij de belangstelling van Delft te zeer op prijs, om die op een formeele zwarigheid te laten doodloopen. Vergelijkt U dus eens onze Statuten met de Uwe en schrijft U mij dan p.o. het resultaat van Uw bevindingen.

De vergoedingen der programma's zullen naar het aantal leden (natuurlijk met een minumumgarantie) worden berekend; wij kunnen dit verhoudingscijfer echter eerst vaststellen, nadat alle afdeelingen met een zeker aantal leden zijn geconstitueerd. Meer dan f50 zal die prijs echter niet bedragen. De afdeelingen regelen zelf onder toezicht van een adviseur uit het bedrijf de onkosten en organisatie der vertooning.

Beschadiging of vernietiging der films, die echter bij zakelijke behandeling vrijwel onmogelijk is, komt in het algemeen voor rekening van de afdeeling, waar de beschadiging etc. heeft plaatsgevonden. Ieder geval zal overigens, omdat het zeldzaam behoort te zijn, wel op zichzelf beoordeeld dienen te worden.

U kunt naar willekeur over een programma beschikken, tenzij de algemeene technische leiding vooraf voor een programma Uw steun heeft aangezocht en die door U beschikbaar is gesteld.

De muziekpartituren kunnen worden doorgezonden.

Als programma voor de Cavalcanti-matinee hebben wij een eerste nummer van ons orgaan ‘Filmliga’ uitgegeven, dat U eventueel kunt bestellen. Het abonnement bedraagt f2,50 voor 12 nummers; wij hopen ook op Uw steun en propaganda om voortzetting der uitgave mogelijk te maken. Geeft U ons desnoods een ledenlijst op, om proefnummers toe te zenden!

Vrijdagavond a.s. 9 uur, in de studio van ‘Capi’, Kalverstr.115, draaien wij Cavalcanti proef. De toegang is daarbij voor afgevaardigden der afdeelingen vrij.

met de meeste hoogachting

Uw dw.

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie