Delftsch Studentencorps Debating Club ‘Vrije Studie’
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Delft, 2 oktober 1928

Delft, 2 October 1928.

Hooggeachte Heer ter Braak.

Hoewel het me aan de eene kant aangenaam is de zorgen voor het secretariaat van Vrije Studie aan een ander te kunnen overdragen, spijt het me toch zeer, dat dit de laatste brief zal zijn, die ik in mijn kwaliteit van secretaris van Vrije Studie aan U kan richten, omdat onze correspondentie, evenals trouwens de geheele wijze van samenwerken tusschen Amsterdam en Delft, tot de prettigst denkbare heeft behoord. In deze afscheidsbrief wou ik nog eenige punten regelen, in de eerste plaats U de naam van mijn opvolger noemen, den Heer W.A. de Haas, Voorstraat 94, Delft.

Verder wilde ik even praten over het contract dat 11 Oct. '27 tusschen de Filmliga en V. St. is afgesloten, en dat wordt geacht telkens voor een jaar verlengd te zijn, tenzij het vóór 15 Oct. wordt opgezegd. Wij willen van onze kant dit contract geheel gelijkluidend laten bestaan, ook wat betreft Art.2:

‘Het D.S.D.G. Vrije Studie verbindt zich per jaar, te weten telkens van 1 November tot 31 October d.o.v., tenminste zes van de door de Ned. Filmliga te zijner keuze gestelde programma's met bijbehoorende muziek op te voeren.’

Nu is het wel degelijk de bedoeling van Vrije Studie dit jaar al Uw programma's, dus 8 stuks, te draaien, maar garandeeren kunnen we dit niet, daar het zeer wel mogelijk zou kunnen zijn, dat gezien de korte omlooptijd van de films, die U uit financieele overwegingen hebt vastgesteld, geen der mogelijke data Vrije Studie zou convenieëren in verband met het speciale karakter van onze afdeeling.

En dan is er nog de financiëele kwestie. Het vorige jaar was onze begrooting opgezet op een basis van ± f50- filmhuur per keer. Het gemiddelde is toen ± f66.- geworden. Dit is natuurlijk niet als verwijt bedoeld, want het is practisch een onmogelijkheid voor de eerste keer de kosten met juistheid te schatten. Maar ik zou graag van U vernemen of we met onze nieuwe begrooting, à ± f85.- filmhuur per keer voldoende safe zijn. Heden kreeg ik van Uw President een brief betreffende circulaires. ‘Volgens afspraak op de Jaarvergadering wilde ook Delft de beschikking hebben over eenige honderdtallen.’ Ik hoop niemand te dupeeren als ik U vraag deze afspraak te annuleeren, daar Vrije Studie door de Spiegel, het corpusorgaan, over voldoende publicatiemiddelen beschikt. U zult er, hoop ik, niets op tegen hebben, dat we in dit blad Uw eigen circulaire geheel of gedeeltelijk citeeren.

Nogmaals U dankend voor de prettige samenwerking in het afgeloopen jaar, teeken ik, met de meeste hoogachting,

Uw dw. B.A. van Nes.

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie