Delftsch Studentencorps Debating Club ‘Vrije Studie’
aan
Menno ter Braak

Delft, 28 oktober 1928

Delft 28 October 1928

Weledelgeboren Heer,

Naar aanleiding van Uw beide brieven d.d. 17 en 25 october j.l. moet ik U tot mijn spijt mededeelen, dat het ons in Delft absoluut onmogelijk is deze week de bijdrage voor de eerste 4 voorstellingen aan U te gireeren. Dit bedrag kunnen wij eerst in de maand December op Uw rekening overschrijven. De Heer Bourdrez verzekerde mij, dat in dien zin ook reeds een afspraak gemaakt is, naar ik meen met den Heer Pelster.

Wat betreft Uw tweede verzoek in Uw schrijven van d.d. 25 Oct. j.l. kan ik U het volgende mededeelen:

De Invitation werd deze keer onverdeeld zeer geäpprecieerd; over de Coquille liepen echter de meeningen zoozeer uiteen, dat hierover geen bepaald oordeel is te vellen.

Tot mijn spijt was ik niet eerder in de gelegenheid U te schrijven, ik hoop dat deze brief U nog intijds bereikt.

Met gevoelens van de meeste Hoogachting

Uw dw.

W.A. de Haas

Secretaris.

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie