Briefwisseling Menno ter Braak - H.J. van Essen

H.J. van Essen
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 27 oktober 1927

Amsterdam, 27 October 1927

Geachte Heer,

Hiermede deel ik U mede, dat ik het zeer op prijs zou stellen, indien U onderstaande personen als lid der Film-Liga zoudt willen inschrijven, nl. Mej. B.A.K.F. Gemke, Zeilstraat 11 III, en den Heer H.J. van Essen, 1e J. v/d Heijdenstraat 98 III, beiden te Amsterdam.

Tevens zou ik gaarne zien, dat U het zoo zoudt willen schikken, dat de lidmaatschapskaarten, eventueel toegangskaarten, voor de voorstelling in het ‘Centraal Theater’ op Zaterdagmiddag 29 dezen, voor Zaterdag zouden worden bezorgd aan het adres: Zeilstraat 11 III, waarbij U dan de kwitanties voor de verschuldigde jaarcontributie voor beide personen gelieve te presenteeren, tenzij U de voorkeur mocht geven aan een andere wijze van verrekening, b.v. door storting op een Girorekening of anderszins.

Vertrouwende, dat U aan mijn verzoek zult willen voldoen.

Hoogachtend

Van Essen

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie