Briefwisseling Menno ter Braak - Eduard Pelster

Ed. Pelster
aan
Menno ter Braak (Eibergen)

8 September 1927

8 September 1927

 

Amice,

Het laatste nieuws is, dat we gisteren middag met van Wessem weer tamelijk lang vergaderd hebben over het blad. Dat loopt wel en zal ook wel ongeveer vol zijn.

Juist gisteren middag kreeg ik eindelijk een brief van Franken, dat hij te Parijs weer ziek was geworden, doch nu 7 dezer vol moed aan het werk zou gaan. Ik had hem reeds genoeg opgegeven en om hem nog meer aan te porren heb ik er hem gisteren nog maar een flinke portie bij gegeven. Als hij dat allemaal ‘voor elkaar krijgt’ hebben we voorloopig geen tekort aan films.

Over een zaal is nog geen decisie genomen, omdat er nog verschillende problemen aan vast zitten en Sluizer waarschijnljjk wel veel geld zal willen hebben. Dat komt echter ook wel.

Juist heden morgen heb ik met Scholte besproken om, ten einde allerlei complicaties en ook onnoodige kosten te voorkomen, geen propaganda-voorstelling te geven op 24 September a.s. doch deze ineens als eerste Liga-voorstelling te doen gelden. Dat voorkomt een heele hoop last en moeilijkheden en heeft voor niet-leden toch hetzelfde nut. Hij zou je er ook nog nader over schrijven. Het programma blijft dan zooals we het de vorige maal hebben vastgesteld, dus Crainquebille enz.

De conferentie met het Hoofdbestuur van den Ned. Bioscoop Bond zal ook wel nabij zijn. Juist dezer dagen heb ik vernomen dat die heeren zeer verontwaardigd waren over ons manifest, dat ze een aanval en miskenning achten van hun prestaties en dat mij vooral kwalijk nemen, omdat ik als vakman de technische adviseur ben en dus een dergelijke aanval had moeten voorkomen. Voornamelijk gaat het over dat ‘bij vergissing vertoonen’ doch heb ik hun onmiddellijk bewezen, dat ze inderdaad verschillende belangrijke films bij vergissing hebben vertoond, zonder dat ze zelf wisten wat ze wel in handen hadden.

Zaterdagmiddag om 4 uur is in ‘De Kring’ de oprichtingsvergadering der Nederlandsche Film Liga.

Rotterdam gaf een buitengewoon goed manifest uit, waarvan je misschien wel een exemplaar gekregen hebt. Huijts stuurde mij er een doch dat heeft Scholte me weer afhandig gemaakt voor het blad, dat De Explicateur heet. Dat is toch zeker leuk...? 'n Beetje ironie behoort er nu eenmaal bij, vooral tegenover de gewichtig doende bedrijfsmenschen.

Verder geen nieuws.

Beste groeten en tot ziens.

t.t.

Ed. Pelster.

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie