M.R. Radermacher Schorer
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Utrecht, 18 oktober 1928

Utrecht, 18 October 1928

Zeer geachte Heer ter Braak,

Naar aanleiding van Uw schrijven dd 16 October j.l, bericht ik U, dat wij U één dezer dagen zullen gireeren 4 × F 82.50 = F 330.- plus F 25.- voor prospectuskosten.

Bij het innen van onze contributie's 1928/1929 hebben zeer veel leden bedankt. Onze afdeeling kreeg ook wel nieuwe leden, maar zij staat er toch veel minder goed voor dan verleden jaar.

Dank zij ons kassaldo van verleden jaar, zullen wij er misschien kunnen komen met 8 voorstellingen, en de grootste zuinigheid! Wij zouden echter gaarne zien, dat de prijs der avond à F 82.50 voor de laatste 4 voorstellingen lager werd gesteld. Kan dit niet, nu nieuwe afdeelingen in Arnhem en Leiden worden opgericht?

Onze eerste voorstelling is tamelijk bevredigend verloopen. Jammer was het natuurlijk, dat wij een en ander zoo haastig moesten in elkaar zetten. Op onze vergadering van 15 September j.l. te Amsterdam waren de data vastgesteld en wij ontvingen geen bericht, dat hierin verandering was gebracht!

Wij schrijven aan den Heer Pelster over onze 2e voorstelling. Dit is immers Uwe bedoeling?

Gaarne vernamen wij tijdig den datum van deze 2de voorstelling en zoo mogelijk het programma. Onze leden vragen ons de programma's vóór de voorstellingen bekend te maken.

Het was ons niet mogelijk te Amsterdam te komen voor eene vergadering. Ir. van Ravesteyn was ongesteld en ik zelf kon niet uit Utrecht weg.

Met vriendelijke groeten

Uw dv.

Radermacher Schorer

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie