Menno ter Braak
aan
M.R. Radermacher Schorer

14 november 1930

14 Nov. 1930

Zeer geachte Heer Radermacher Schorer

Is U het geweest, die vanmorgen hier door mijn zuster werd afgewezen? Ik hoop dan, dat zulks in de meest aangename termen is geschied, want ik kon er werkelijk niets aan doen, dat ik mij op het moment zelve half bezeept en ontoonbaar in mijn slaapkamer bevond, terwijl ik bovendien om kwart over één weer op de school moest zijn. Ik verstond eerst Uw naam verkeerd, liet U ‘afpoeieren’, heb toen nog geprobeerd U door mijn zuster te laten aanhouden, maar Uw auto reed al weg. U ziet aan mijn vele woorden, ik voel mij ongastvrij en onvriendelijk, maar het was een samenloop van omstandigheden.

Intusschen kan ik van deze gelegenheid gebruik maken, om U eenige bijzonderheden omtrent de Liga te schrijven. Zooals U weet, is ‘Menschen am Sonntag’ aangekocht; U hebt zeker al overlegd met het Bureau over den datum in Utrecht? Tot onzen spijt is Dovjenko ons door de Fim-Film ontfutseld, zoodat daardoor ook belangrijke vertraging ontstond.

Van Ravesteyn schreef mij over ‘Turksib’. Het is onmogelijk, die film voor de heele Liga te huren, daar hij voor Amsterdam en Rotterdam, ik meen ook den Haag, niet in aanmerking kan komen; hij heeft daar te kort geleden in de bioscoop gedraaid. Tracht U dus met de Wind tot een afzonderlijke overeenkomst voor Utrecht te komen.

Ik kan U verder sub rosa meedeelen, dat er belangrijke onderhandelingen met het concern Tuschinski gaande zijn, waarover nog geen publieke onthullingen kunnen worden gedaan, maar die o.a. oorzaak zijn, dat de commissie voor de programmakeuze in de afdeelingen nog niet vergaderd heeft. De heer Tuschinski is n.l. sedert hij door de N.R.Ct. is geslagen, plotseling buitengewoon vriendelijk, zoodat wij op een modus aansturen, waarbij hij (ook voor het land buiten A’ en R’dam) onze technische zorgen kan verlichten. U zult daarover binnekort meer hooren.

Wilt U hiervan ook v.R. in kennis stellen? Bij voorbaat dank.

M.v.gr., Uw dv.

Menno ter Braak

Origineel: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie