J.D. Voskuil
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Haarlem, 13 januari 1928

Haarlem Jan 1928

 

Waarde Heer ter Braak!

Tijdens de laatste vergadering te Amsterdam werd nog gesproken over een in Twente op te richten afdeeling der liga. Men kon toen, naar ik meen, niemand vinden, die zich daarvoor beschikbaar wilde stellen. Nu wil mijn vriend Carl Dinaux (oud Haarlemmer) pogingen doen om in Enschede een afdeeling der liga op te richten. De heer Dinaux is leeraar aan de H.B.S. te Enschede en tevens tooneelrecensent aan een der meest gelezen dagbladen in Twente. Hij is jong, vooruitstrevend, practisch en buitengewoon enthousiast voor de liga, zoodat ik hem U in alle opzichten kan aanbevelen. Ik zond hem gisteren Uw adres, een brief met raadgevingen en het eerste nummer van de liga. Wellicht wilt U Dinaux, met de Statuten en de oprichtingsbrief, ook de overige reeds verschenen nummers van ons orgaan doen toekomen. Hoewel ik anders niet gaarne familie toestanden uitpluis, zal U de mededeeling, dat Dinaux de zwager is van architect Oud te Rotterdam in dit geval wel interesseeren. Ik heb Dinaux o.a. aangeraden bij het begin reeds te zorgen voor een financieelen grondslag. Wellicht wilt U hem dit ook nog eens op het hart drukken. Wij hadden dit in Haarlem ook moeten doen, want nu zitten we met de gebakken peren!

Onze pianist, de componist Hans de Bock zal voor de film Gras een speciale compositie maken. Zou hij deze film, deze week nog in Amsterdam kunnen zien proefdraaien? Onze secretaris zal vandaag ook aan den heer Pelster dit verzoek per telefoon doen. Wij zullen probeeren met de film Gras nieuwe leden te vangen waarom wij dan ook zoo goed mogelijk voor den dag willen komen.

Voor het maken en instudeeren der compositie is natuurlijk tijd noodig en daarom zouden wij het op prijs stellen, wanneer dit zoo spoedig mogelijk geschieden kan.

Jan D. Voskuil

 

P.S. Krijgen wij ook in het vervolg weder een uitnoodiging voor proefdraaien?

Het adres van den Heer Dinaux: C.J.E. Dinaux, 't Sander Enschede.

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie