PC-cocktail

Christiaan pleegt in het dagelijks leven geregeld bedrukte papiertjes te ontvangen; welke bij hem de huishoudelijke dienst verrichten van scheermesafveegobjecten. Deze blaadjes zijn gemeenlijk met een natuurgedicht en enige niet- of mingestyleerde tijdingen uit academiesteden voorzien. Zij zijn getiteld ‘Berichten uit de Vrijzinnig-Christelijke Studentenbond’ en men wordt verzocht zijn adresveranderingen tijdig aan de afdelingssecretaris en aan Platteel (een heer) op te geven...

In de vacantie pleegt Christiaan deze velletjes in uitgebreider vorm te ontvangen met de boventitel ‘Conferentienummer’. Hij leest hierin, dat manchetten en staande boorden voor heren beslist overbodig zijn, dat hun, ter vergoeding van de aldus verloren zedelijkheid, een dubbel stel kleren wordt aangeraden, dat het A.B.C. de combinatie is van het letterslot, waarmee wij de brandkast van de maatschappij kunnen forceren, maar dat er nog een veel gewichtiger, metafysisch V.C.S.B.-A.B.C. bestaat. Servet, liederenbundels en gemerkte zaklantaarn verdienen aanbeveling.

[p. 307]

Het is geen wonder dat dergelijke programma's Christiaan al tweemaal het hoofd op hol hebben gebracht. (Aan de conferenties zijn bovendien vele predikanten verbonden). Op één dezer conferenties heersten dermate ‘gedifferentieerde’ meningen, dat hevige godsdiensttwisten het gevolg waren; het Christendom liep ernstig gevaar, zodat de ‘Ma’ (in kampspraak duidt men aldus vrouwelijke studenten aan met het kamphuishouden belast) de pap bijna geheel liet verbranden. Het moet echter vermeld worden, dat Christiaan aan deze twisten met brandende ijver heeft deelgenomen en het betreurt dat er thans een vromer, gemoedelijker en gevoeliger stemming heerst. Maar toch, hij wilde ook dit jaar wel weer gezamenlijk gaan bezinnen en corvée spelen.

Zo opende hij, vóór het scheren, weer zijn ‘Conferentie-nummer’ met de grootste aandacht. Nog had hij niet beslist of hij zou gaan zeilen, vissen, confereren of studeren. En gezeten aan de oever van een snel stromend riviertje, een pijp tussen de tanden geklemd, ervoer hij het volgende (wij citeren de monoloog van onze held cursief):

Laatste nummer vóór de Vacantie. Zeer jammer, nu reeds?

ZOMERCONFERENTIES PROGRAMMA DER ZOMERCONFERENTIES

1e Conferentie te Sleen, 2-8 juli.

Gods Openbaring in ons persoonlijk leven. Ds. S. Spaans (Assen).

Dit is een heel gewoon V.C.S.B.-onderwerp.

Dostojewski. Ds. J.J. Thomson (Varsseveld).

Daar is ook wel eens iets over gezegd.

De hoofdmomenten van de godsdienst. Ds. W.R.M. Noordhoff (Lochem).

Lochem, aardige plaats. Overigens een in deze kringen zeer bekend onderwerp.

[p. 308]

Reclassering. Mr. N. Muller (Alkmaar).

Ah, eindelijk een Mr.! Zeer goed, ook iets van gevangenen te vernemen.

Thomas à Kempis. Ds. D.A. Vorster (Arnhem).

Gezelschap voor Dostojewski (d.w.z. niet Ds. Vorster, die een gematigd dichter is, maar Thomas). Overigens een vroom gekozen onderwerp.

Het Heilige. Prof. Dr. K.H. Roessingh (Leiden).

(weleer predikant). Waarschijnlijk vrij naar ‘Das Heilige’ van Otto. Over dit onderwerp werd in de V.C.S.B. wel eens meer iets gezegd.

Preek. Ds. Aris (Nieuwe Schans).

Deze heer is een zeer gewoon V.C.S.B.-verschijnsel, want schreef vroeger over ‘Groei’.

Studentenlezing van Mej. B. Rant.

Misschien wel over ‘Kunst en religie’, waarover slechts enkele malen gesproken werd.

2e Conferentie te Sleen 10-16 juli.

De geboorte van het geloof. Mej. A.M.L. Frevel (Rotterdam).

Een vaag, maar zeer gebruikelijk onderwerp.

Rodin. Dr. L.J. van Holk (Utrecht).

Gelukkig weer een geestelijk heer. Het onderwerp is zeer populair in de V.C.S.B.

De beginselverklaring van de V.C.S.B. Prof. Dr. H.T. de Graaf (Zutfen).

Een onderwerp dat in het brandpunt van aller belangstelling ligt, sedert lang.

Wat vraagt de maatschappij van ons? Ds.G. Horreus de Haas (Zwolle).

Wel een verkort résumé van ‘Student en Maatschappij’, ingeleid door H.M. Wertheim?

Geloof en daad in het persoonlijk leven. J.A. de Koning (Utrecht).

Een krachtig en jaarlijks zeer gewild onderwerp.

[p. 309]

Vrede. Ds. Birger Forell (R'dam).

Waarschijnlijk een uitstekend godgeleerde.

 

Gelegenheid tot opgave aan het Secretari...

 

Het is Christiaan's biograaf volkomen onduidelijk gebleven, waarom hij hier het ‘Conferentie-nummer’ met driftige gebaren verscheurde en in het snel stromende riviertje wierp; volkomen onduidelijk eveneens, waarom zij zich een week heeft opgesloten en wijsbegeerte is gaan studeren, terwijl hij de wijsheid gezamenlijk met andere jongens en meisjes op de hei had kunnen vinden; volkomen onduidelijk eveneens, dat hij van 2-8 juli is gaan zeilen en van 10-16 juli is gaan vissen. Conferentiegangers, die openbaring, geloof en daad in hun persoonlijk leven na gemeenschappelijk bezinnen in gezegende mate hebben meegedragen, worden derhalve vriendelijk verzocht inlichtingen over dit onverklaarbaar proces te verstrekken aan Christiaan's biograaf.

 

18 augustus 1925

Murena