Briefwisseling Menno ter Braak - Henri Bruning

Henri Bruning
aan
Menno ter Braak

Bergen, 14 oktober 1935

Bergen, 14 October 1935

Zeer Geachte Heer ter Braak,

‘Bommen op Monte Carlo’ deelde hetzelfde lot als al mijn andere art. in ‘Aristo-’: het moest verschijnen voorzien van een pseudoniem. Deze onderteekening spijt mij nu U op het artikel reageerde, hetgeen ik, eerlijk gezegd, niet had verwacht. Het was allerminst mijn bedoeling een verwikkeling te scheppen. Er zijn zoo lang alle mogelijke bizarre misverstanden rond mijn persoon geweest, dat niets verder van mij afstond dan de wensch opnieuw een verwikkeling in het leven te roepen. - De onderteekening met Victor Radersma is een gevolg van mijn lidmaatschap van een politieke partij die in Aristo- vaak bestreden werd. En dat ik U dit artikel opstuurde geschiedde, omdat de redactie van Aristo mij dit verzocht naar aanleiding van een desbetreffend verzoek van uw uitgever. Het is, na Uw brief, niet prettig deze feiten te moeten releveren, doch het geschiedt slechts om een, mogelijk vertroebelde situatie te reinigen.

Ik wil graag, bij gelegenheid, nog een over de inhoud van Uw boek van gedachte wisselen; de komende twee maanden word ik echter zoo door mijn werkzaamheden in beslag genomen, dat het welhaast onmogelijk voor me is er eens tusschen uit te breken. - Toch zou ik intusschen wel graag eens vernemen welke dingen U in mijn beschouwing niet duidelijk waren. Ik doel op de passage waar U zegt dat ik enkele zaken goed naar voren bracht ‘ook in het negatieve, op enige dingen na, die ik bekennen moet niet te begrijpen.’

Niet slechts zonder angst, maar nagenoeg volkomen indifferent voor het loerende misverstand opereer ik met het woord ‘God’, - het misverstand toch bij uitnemendheid (zelfs, misschien vooral, voor mijn geloofsgenooten). - Misschien zegt U, in dit verband <in verband met mijn onverschilligheid>, ingesloten artikeltje iets (over een overigens volkomen onbelangrijk-geworden boekje).

Mij positiviteit? Deze laat zich helaas alleen maar uiterst banaal samenvatten: een goed, strijdbaar vaderlander zijn, en een goed, strijdbaar katholiek. De waarde en het misverstand beginnen bij den inhoud van deze twee begrippen; maar het moest niet aan misverstanden onderhevig zijn dat deze wil onmiddellijk verbonden is met een strijdbaar recht-staan voor degenen die scheppend, verhelderend, zuiverend LEVEN: strijden.

Reeds meerdere malen ontving ik van door mij besproken auteurs een dergelijk waardeerend schrijven als thans van U. Desalniettemin bezit ik thans (in de literaire wereld) geen vriend en geen vijand meer; Wat dat betreft is mijn hang naar hygiëne wel met de meest volmaakte hygiëne beloond geworden!

Met de meeste hoogachting

Henri Bruning

Dr. Van Peltlaan 45, Bergen (N.H.)

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie