Menno ter Braak
aan
R. Herreman

Rotterdam, [voor 20 oktober 1935]

Forum zal aan het eind van den loopenden jaargang ophouden te bestaan.

Aangezien tal van voorbarige berichten in de dagbladpers hebben gecirculeerd en zelfs tot even voorbarige commentaren hebben geleid, meenen wij er goed aan te doen de uiteenzetting over de gebeurtenissen, die tot de opheffing van het tijdschrift hebben geleid en die wij aan onze lezers verschuldigd zijn, reeds in deze voorlaatste aflevering te laten verschijnen.

De samenwerking tusschen de Nederlandsche en Vlaamsche redacties, die gedurende twee jaar de basis van Forum's bestaan heeft gevormd, was aangegaan op den grondslag van wederzijdsche onafhankelijkheid bij de beoordeeling der bijdragen; een dergelijke onafhankelijkheid scheen beide gewenscht, omdat zij, hoewel op meerdere punten verwantschap gevoelend, de bestaande verschillen tusschen Noord en Zuid niet willen veronachtzamen.

Tusschen beide redacties is geruimen tijd geleden een meeningsverschil ontstaan over een bijdrage, die door de Nederlandsche redactie met algemeene stemmen was aanvaard; de katholieke leden van de Vlaamsche redactie meenden op grond van de strekking dezer bijdrage, die volgens hen in strijd kwam met de katholieke zedeleer, bezwaar te moeten maken tegen publicatie. Aangezien de Vlaamsche redactie van oordeel was, dat onderling overleg in dezen tot niet -plaatsing door de Nederlandsche redactie moest leiden en de Nederlandsche redactie, hoewel tot eenige formeele concessies bereid, zich op het standpunt stelde, dat zij op de door haar genomen beslissing niet kon terugkomen zonder een ernstig precedent te scheppen, dat een inbreuk zou beteekenen op den grondslag der wederzijdsche samenwerking, kon het hangende geschil niet tot een goede oplossing worden gebracht. Dus moet besloten worden de uitgave van Forum te staken; een voortzetting van het tijdschrift onder leiding van de Nederlandsche redactie alleen kon in verband met de tijdsomstandigheden niet wenschelijk worden geacht.

Beide redacties stellen er prijs op door deze verklaring de loopende geruchten tot hun juiste proporties terug te brengen. Zij ontkennen niet, dat het tusschen hen gerezen geschil van principieelen aard is, maar willen tevens vaststellen, dat tot het opheffen van een tijdschrift, waarin beide partijen overigens steeds in goede harmonie en met toewijding konden samenwerken, niet dan na langdurige discussie en met groot leedwezen is besloten. Zij wenschen voorts hun wederzijdsche vrijheid niet te hernemen, zonder een woord van zeer hartelijken dank aan de;ezers van Forum, die door hun steun de uitgave mogelijk hebben gemaakt.

**B.N. Dank voor je brief, hierbij een concept verklaring, die, hoop ik, door beide redacties kan worden onderteekend. Wil het concept mij spoedig terugzenden met ev. amandementen.

Ik zond Maurice gelijkluidende copij. Willen jullie beiden voor behandeling met Walschap en Gijsen zorgen?

Bij voorbaat dank voor snelle afhandeling! Er is haast bij.

v.gr. MtB

Origineel: Antwerpen, AMVC. Briefhoofd FORUM. Machineschrift.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie