Briefwisseling Menno ter Braak - Ben Ledeboer

Ben Ledeboer
aan
Menno ter Braak

Kiental, 11 juli 1928

Kiental 11 Juli 1928

 

B.M.

Hartelijk gelukgewenscht met je groot promotiesucces! 't Doet me buitengewoon veel genoegen, dat je dit hebt kunnen bereiken. Moge zich mede daardoor misschien andere perspectieven openen dan het leeraarsambt, wat, naar ik meen, niet je volle liefde geniet. Heb je al definitieve plannen gemaakt of neem je voorloopig een wel verdiende vacantie? Ik dank je voor het toezenden van je boek, hetwelk een eereplaats in mijn boekenkast zal ten deel vallen. Tot mijn groote spijt kon ik niet ter promotie aanwezig zijn, daar ik sedert een maand in Zwitserland vertoef. Zooals je misschien hoorde ben ik sedert een jaar aan de sukkel, wat, gezien het feit dat ik net met nieuw werk was begonnen, vrij onaangenaam is. 'k Zal je niet vermoeien met het lijstje van kwalen die ik achtereenvolgens mocht doormaken; het resultaat was dat ik in April voor de 2e maal het werk moest staken en nu in Zwitserland probeer bij te komen. Zulks lukt, doch slechts langzaam. Toch hoop ik, zoo eenigszins mogelijk, 1 Aug weer te beginnen, daar ik anders wel verplicht ben ontslag te nemen (ik ben zoowat 7 maanden ziek geweest en 3 in dienst!). Nu zou dit niet zoo heel erg zijn, want er is de laatste tijd in onze ‘branche’ nogal werk te krijgen, maar 't bevalt me daar goed en 't kan met de werkgelegenheid ook wel plotseling minder worden.

't Is hier overigens zeer wel uittehouden. -

Groet s.v.p. je ouders van mij.

Hart. groeten,

Je Ben L.

 

p.s. 't Zou me verheugen je binnen niet al te langen tijd weer eens te spreken. Als ik weer terug ben schrijf ik je daarover nog eens nader. -

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie