H.P. Leopold's Uitgevers Maatschappij
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 27 december 1938

's-Gravenhage, 27/12'38.

 

MrL/Z.

 

Aan den WelEd.Zeer Gel.Heer

Dr. Menno ter Braak,

Kraaienlaan 36,

's-GRAVENHAGE

 

Mijnheer,

Voor de goede orde bevestigen wij hiermede onze verschillende besprekingen van de laatste weken, waarbij wij zijn overeengekomen, dat U van 1 Januari 1939 af het redacteurschap van ‘De Vrije Bladen’ op U zult nemen, voorloopig voor den tijd van een jaar, en met dien verstande, dat deze periode telkens stilzwijgend met een jaar wordt verlengd, zoolang U ons of wij U niet tenminste zes weken voor het einde van het jaar onder opgaaf van redenen hebben meegedeeld, dat U of wij dit redacteurschap wenschen te beëindigen.

Redactie-onkosten worden niet vergoed, maar als redactie-honorarium kunnen wij per jaar een bedrag van f 200.- beschikbaar stellen, en ingevolge de onderling tusschen U getroffen regeling zullen wij dit voorloopig als volgt verdeelen:

de heer Jos de Gruyter f 100.-

Dr. G. Stuiveling f 66.66

Dr. M. ter Braak f 33.34

Wij verzoeken U beleefd, ons even te willen berichten, dat U met het bovenstaande accoord gaat en teekenen inmiddels,

Hoogachtend,

H.P. LEOPOLD'S U.M.N.V.

Leopold

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie